1. تحلیلی برشاخص‌های شهر سالم (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری مشهد)

محمد رحیم رهنما؛ اکرم مهرورز؛ زهرا سیاحی

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
  شهرسالم، شهری است که به طور مداوم و مستمر در حال آفرینش و بهبود بخشی به آن گونه محیط های کالبدی و اجتماعی و گسترش آن گونه منابع جامعه است که مردم را قادر می سازد که یکدیگر را در راه اجرای تمامی عملکردهای زندگی و دستیابی به حداکثر توان های خودشان پشتیبانی نمایند. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت جمعیتی– اجتماعی منطقه 11شهر مشهد در چارچوب ...  بیشتر

2. تعیین سلسه مراتب و پدیده نخست شهری در استان خوزستان

مسعود صفایی پور؛ نادیا داری پور؛ زهرا سیاحی

دوره 9، شماره 29 ، زمستان 1393، ، صفحه 61-74

چکیده
  در این پژوهش، به تحلیل روند تحولات سلسله مراتب شهری استان خوزستان طی دوره 60 ساله (90-1335) و به شناسایی علت و معلولی و تعیین میزان تغییرات در شهرنشینی و اختلاف فضایی احتمالی موجود بین شهرهای استان خوزستان می پردازد. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و به کار گیری مدل ها مختلفی نظیر شاخص نخست شهری، مدل های همسایگی،آنتروپی و حد اختلاف طبقه ...  بیشتر