1. بررسی روابط متقابل شهر و روستا (نمونه موردی: روستاهای دهستان عشق آباد با شهر نیشابور)

کتایون علیزاده؛ محمد حسن هجرتی؛ محمد احمد آبادی

دوره 8، شماره 24 ، پاییز 1392، ، صفحه 133-145

چکیده
  در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین شهر نیشابور و دهستان عشق­ آباد پرداخته شده است . فضایی که از نظر طبیعی دارای ویژگی­ ها و محدودیت­ های خاص خود است. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی - تحلیلی می­ باشد و جمع آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ­ای و میدانی (به کمک پرسش­نامه) انجام گرفته است. تعیین حجم نمونه ...  بیشتر