جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
1. مدل‌ یابی و تأثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شهر کاشان)

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ کامران دولتیاریان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 0-0

چکیده
  حاشیه‌نشینی به‌عنوان یکی از معضلات شهری و تحت تأثیر قرار دادن امنیت اجتماعی و فراهم نمودن بستر جرم همواره موردتوجه مسئولین شهری و سازمان‌های مربوطه بوده است. هدف پژوهش حاضر مدل‌ یابی و تبیین تاثیر حاشیه‌نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی در شهر کاشان می باشد. روش پژوهش- توصیفی تحلیلی می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power با ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
2. مدل یابی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ رعنا قنبری

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 441-456

چکیده
  با گسترش ظرفیت جمعیت در اکثر جوامع شهری و افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز مسکن شاهد دغدغه تامین مسکن مناسب برای گروه‌های فاقد مسکن در جوامع در حال توسعه هستیم. هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر می‌باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و برای مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی ...  بیشتر