مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
1. تعیین اولویت‌های گردشگری و سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری روستایی شمالغرب استان گیلان

شهرام امیرانتخابی؛ رضا ویسی؛ مژگان سبب کار؛ سعید محمودی نیا

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 491-507

چکیده
  اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن روستایی و جلوگیری از حدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی ...  بیشتر

2. تبیین پویایی فضایی – کالبدی بخش مرکزی شهر رشت

احمد زنگانه؛ محمد سلیمانی؛ تاج الدین کرمی؛ مهدی عباس زاده؛ رضا ویسی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 873-892

چکیده
  امروزه بخش مرکزی شهر رشت در رقابت با دیگر هسته های شهریِ رشت، نه تنها در حال از دست دادن غلبه و تسلط انحصاری خود بر کل فضای این شهر است، بلکه همچنین با مسائل و چالش های محلیِ بسیاری در درون خود روبرو شده است. برآیند چنین فرایندها و دگرگونی‌های منفی، ظهور یک مسئله مهم و بنیادین در بخش مرکزی شهر رشت، یعنی تمرکززدایی و تجزیه انواع سرمایه‌های ...  بیشتر

3. بررسی و تحلیل وضعیت برخورداری و میزان توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان در سال های 1375 و 1390

ناهید فلاحیان؛ سید موسی پورموسوی؛ رضا ویسی؛ حسن رضاپور

دوره 10، شماره 31 ، تابستان 1394، ، صفحه 61-78

چکیده
  در استان گیلان، نابرابری و فقدان تعادل در پراکنش بهینۀ امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در نخست شهر ناحیه ­ای (شهر رشت)، عدم تعادل و شکاف توسعۀ بین نواحی استان را موجب شده است. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعۀ نواحی و شناسایی نحوه توزیع عدالت اقتصادی- اجتماعی میان نواحی برای کاهش نابرابری­ های ناحیه ­ای ضروری است. بنابراین، ...  بیشتر

4. بررسی نقش گسترش فیزیکی شهر رشت در ایجادتغییرات کاربری اراضی حاشیه شهر

مجید یاسوری؛ رضا ویسی؛ مژگان سبب کار؛ مریم محمدی

دوره 10، شماره 30 ، بهار 1394، ، صفحه 99-112

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت شهرها در گسترش فیزیکی و تغییرات کاربری اراضی حاشیه شهرها نقش مؤثری داشته است. جمعیت شهر رشت از حدود 294 هزار نفر در سال 1370 به بیش از 600 هزار نفر در سال1390 افزایش یافته است. در این دوره مساحت محدوده شهر از 2994 هکتار به 10240 هکتار رسید. نتیجه افزایش جمعیت و مساحت شهر، توسعة فیزیکی شهر و در نتیجه تغییر کاربری اراضی حاشیه شهر ...  بیشتر