1. سطح بندی توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل بر اساس مدل تاکسونومی عددی

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ ایرج خوش باطن

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 699-710

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش های کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری ...  بیشتر

2. تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ سید محمد حسنی تبار

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 115-128

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش­های کمّی برای سطح بندی سکونتگاه­های انسانی در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن­ها محسوب می­گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل­های منطقه­ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق ...  بیشتر