1. بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه همدید رشت

محمد رضا افشاری آزاد؛ فائزه شعبان زاده

دوره 5، شماره 11 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-11

چکیده
        یکی از عنـاصر اصلی در اقلیم هر منطقــه، عنــصر باد است، که در بــرنامه­ریـزی­های شهری و روستـایی، مکانیابی صنعتـی، معماری، کشـاورزی، صنـایع، اقلیم منطقه و ... نقــش تعییـن کننـده دارد. بـا تـوجه بـه تغییـرات  آن در منــطقه رشت، بـررسی آن از اهمیـت ویــژه­ای بـر خـوردار اسـت . در ایـن  تحقیـق، روند  تغییرات  ...  بیشتر