1. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه

مسلم رستمی؛ جعفر شاعلی

دوره 4، شماره 9 ، زمستان 1388، ، صفحه 27-52

چکیده
  در این پژوهش توزیع فضایی خدمات عمومی شهری درسطح شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور از21 مؤلفه استفاده شده وتوزیع خدمات عمومی شهری درسطح پنج بخش شهری کرمانشاه بررسی شده است. برای شناخت درجه توسعه یافتگی در پنج بخش شهری مورد مطالعه از تکنیک تاکسونومی (Taxonomy) استفاده و نتایج،نشان دهنده این موضوع است که بخش مرکزی توسعه یافته ...  بیشتر