1. پیامدهای اقتصادی خشکسالی های دوره 85-1375 بر نواحی روستایی دهستان شاندیز شهرستان مشهد

هادی قنبرزاده؛ ابوالفضل بهنیافر

دوره 4، شماره 9 ، زمستان 1388، ، صفحه 139-164

چکیده
   به طور کلی خشکسالی سال های  85-1375 اثرات اقتصادی و اجتماعی نسبتاً وسیعی در نواحی روستایی به ویژه به دلیل کمبود منابع آب ، کاهش سطح زیرکشت ، کاهش راندمان محصول و تلفات دامی داشته است .دهستان شاندیز با وسعت 337.85 کیلومترمربع به عنوان منطقه نمونه گردشگری در پایکوه های بینالود یکی از مراکز عمده فعالیت های باغداری ، زراعی و تولید مواد ...  بیشتر

2. پهنه‌بندی شدت خشکسالی با استفاده از نمایه‌های درصد از نرمال (PN) و دهک‌ها (DC) در استان خراسان رضوی

سید محمد عسکریزاده؛ ابوالفضل بهنیافر؛ فاطمه زابل عباسی؛ شراره ملبوسی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، ، صفحه 27-44

چکیده
  زندگی بشر در طول تاریخ در سراسر جهان در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که بخشی از آن ناشی از فعالیتها و فرایندهای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی از قبیل زلزله، آتشفشان و غیره بوده ولی بخشی از حوادث ناشی از فرایندهای اقلیمی می‌باشد که شدت و فراوانی این پدیده‌ها تا حدود زیادی به مختصات جغرافیایی محل بستگی دارد از جمله این حوادث ...  بیشتر