1. ارزیابی فضاهای بی دفاع شهری با استفاده از مدل Safety audit (مطالعه موردی: محله هرندی تهران)

حسین فرهادی خواه؛ کرامت اله زیاری؛ محسن کلانتری

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 19-36

چکیده
  وجود امنیت و احساس امنیت در شهرها یکی از مهمترین نیازهای شهروندان می‌باشد که کاهش یا فقدان آنها، به شدت بر کیفیت زندگی شهروندان و میزان استفاده آنها از فضاهای شهری بخصوص فضاهای عمومی شهری تأثیر منفی می‌گذارد. در این میان وجود فضاهای بی دفاع در یک محله از مهمترین عواملی می‌باشد که باعث کاهش و یا سلب امنیت و احساس امنیت شهروندان می‌شود. ...  بیشتر

2. سنجش پایداری اجتماعی محله ای (مطالعه موردی محله سنگلج و ضرابخانه شهر تهران)

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-18

چکیده
  بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس خود، در مقابل بعد زیست‌محیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه شاخص‌های پایداری اجتماعی در سطح محلات سنگلج و ضرابخانه تهران می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و پیمایشی ...  بیشتر