1. بررسی و تحلیل آثار ژئومورفولوژی گسل تُرُود

مسعود معیری؛ سید حجت موسوی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، ، صفحه 159-176

چکیده
  در اثر فشار نیروهای داخلی یک سری شکستگی هایی در طبقات پوستة زمین ایجاد می شود. اگر این طبقات شکسته شده حرکت کرده و به طور جانبی و یا قائم نسبت به یکدیگر جابجا شوند گسلها را به وجود می آورند. گسل های متعددی در ایران وجود داشته و دارند که از نشانه های تکتونیک فعّال منطقه محسوب می شوند. یکی از مهمترین مناطق گسلی ایران، منطقة ایران مرکزی است ...  بیشتر

2. سیلاب و مروری بر سیلاب های استان اصفهان

مسعود معیری؛ مژگان انتظاری

دوره 3، شماره 6 ، تابستان 1387، ، صفحه 110-124

چکیده
  سرزمین ایران بواسطۀ شرایط اقلیمی ، توپوگرافی و ژئومورفولوژی در بسیاری از مناطق همه ساله در معرض خطر این بلای طبیعی قرار دارد به طوری که بررسی ها نشان داده است بیش از 80 % وسعت شهر های ایران در معرض وقوع سیل قرار دارد که به طور کلی 32 % از بلایای طبیعی در ایران مربوط به سیل بوده است.   در استان اصفهان نیز ، در طول سال های1330 تا 1383  ، 213 ...  بیشتر