1. واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز، شهرستان مرودشت)

مهدی رحمانیان کوشکی؛ یعقوب زارعی؛ علیرضا استعلاجی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 249-265

چکیده
  کارآفرینی در مقیاس کوچک در قالب کسب و کار در منزل و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می­گردد و در کشور ما می­تواند مسیری میانبر برای تحقّق اقتصاد مقاومتی باشد. لیکن اگر چه مشاغل خانگی یکی از زمینه­های مناسب فعالیّت اقتصادی زنان، به ویژه در مناطق روستایی به شمار می­رود، توسعۀ آن ...  بیشتر