1. ارتقاء هویت‌شهری از طریق تغییر در منظرشهری با رویکرد افزایش تعاملات‌اجتماعی مطالعه موردی: گذر امام‌زاده زنجیری شیراز

علیرضا عبداله زاده فرد؛ میترا قاسمی؛ علی شکور

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 559-575

چکیده
  امروزه مبحث هویت و حیات‌اجتماعی از مسائل مهم زندگی‌شهری است. عوامل و عناصر مختلفی می‌توانند در زمینه هویت و مسائل اجتماعی شهروندان اثرگذار باشد که یکی از مهم‌ترین آن‏ها منظرشهری است. در واقع دو مقوله منظر‌شهری و هویت دارای تعاملات متقابلی هستند. هر دو مقوله منظر و هویت‌شهری به نوبه‌ای در دهه‌های گذشته در برنامه‌ها و اقدام‌های ...  بیشتر