1. سنجش سطوح زیست‎پذیری کانون‎های اسکان عشایری بخش مرکزی شهرستان بویراحمد

سید امیر توفیقیان اصل؛ وحید ریاحی؛ عباس بخشنده نصرت؛ حمید جلالیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1399

چکیده
  از جمله راهبردهای برنامه‌ریزی توسعه‌ جامعه‌ عشایری کشور، اسکان است که با اهداف خدمات‌رسانی، عمران و توسعه اجرا شده است. هدف این پژوهش، سنجش سطوح زیست‎پذیری کانون‎های اسکان عشایری در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد بوده است که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. رویکرد پژوهش، رویکرد ترکیبی (کمی – کیفی – کمی) است. داده‌های لازم ...  بیشتر

2. تحلیل کیفیت زندگی روستایی (مورد مطالعه روستاهای شهرستان طارم)

مجید محمدی؛ محبوبه بابایی؛ عالیه شکربیگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1399

چکیده
  کیفیت زندگی روستایی عبارتست ازچگونگی شرایط ووضعیت عینی زندگی خانواده هاو روستاها. دراین راستا تحقیق حاضرتحت عنوان تحلیل کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان طارم درسال95به اجرادرآمده است.جامعه آماری درتحقیق حاضرعبارتست ازروستاییان شهرستان طارم که ازبین روستاهای شهرستان که بیش از100روستامی باشد(10 روستا دربخش مرکزی و10روستا در بخش چورزق) ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
3. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین شهر سنندج

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  امروزه کیفیت مکان زندگی انسان، یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهش‌های برنامه ریزی مکانی – فضایی در کشورهای مختلف است. این اهمیت، به دلیل تاثیرگذاری روز افزون پژوهش‌های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی است. بنابراین شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده‌ی محققان، ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
4. ارزیابی مقایسه‌ای سطح کیفیت زندگی عشایر استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)

اصغر نوروزی؛ مینا محمدیزاده

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 215-231

چکیده
  جامعة عشایری، سومین جامعه انسانی کشور(شهری، روستایی، عشایری) است که در سدة اخیر شدیداً تحت تأثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرارگرفته‌اند. گروهی اسکان و گروهی تداوم کوچ‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. بررسی تفاوت در شرایط زیست هر دو گروه در راستای تقویت اندیشة اسکان و یا کوچ بسیار اهمیت دارد. یکی از ابعاد مهم در این زمینه کیفیت زندگی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
5. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی : محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)

محسن احدنژاد؛ سعید نجفی؛ حجت محمدی ترکمانی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 185-198

چکیده
  پیدایش شهر به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان، پدیده اجتماعی برجسته ای است که موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان ها با یکدیگر شد. کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی، نسبی متاثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است که با اهداف متفاوتی در تحقیقات مختلف به کار برده می شود. هدف اصلی پژوهش تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی ...  بیشتر

جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
6. الگویابی ساختاری نگرش مردم محلی نسبت به پیامدهای گردشگری و تاثیر آن برکیفیت زندگی با تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای

محمد نجارزاده؛ مجید نعمت الهی؛ حسین بلوچی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1095-1113

چکیده
  گردشگری یک رسانه است و گردشگران بهترین ابزار رسانه‌ای برای مناطق گردشگر‌پذیر محسوب می‌شوند. با این حال در پژوهش‌های مرتبط با گردشگری روستایی توجه کمی به تبلیغات رسانه‌ای شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری بر کیفیت زندگی مردم محلی با نقش تعدیلگری تبلیغات رسانه‌ای بوده است. پژوهش از لحاظ ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
7. ارزیابی اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر روی کیفیت زندگی ساکنین دائمی (مطالعه موردی: دهستان سعیدآباد، شهرستان ایجرود)

اعظم بیگدلی؛ جمشید عینالی؛ علیرضا رابط؛ فریبا عباسی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 199-216

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت اجتماعی- اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از طریق ایجاد زمینه‌های شغلی و درآمدی جدید برعهده بگیرد که همین امر نیز می‌تواند به بهبود زندگی و ارتقای کیفیت آن در جوامع روستایی کمک کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیرات گردشگری و توسعه خانه­های دوم در شاخص‌های کیفیت زندگی ساکنین ...  بیشتر

8. تبیین اثرات شهرک های صنعتی بر کیفیت زندگی شاغلان روستایی شهرک ها (مورد: شهرک صنعتی شریف، شهرستان ابهر، استان زنجان)

مهدی حاجیلو؛ مجتبی قدیری معصوم؛ محمدرضا رضوانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 765-784

چکیده
  ایجاد شهرکها و نواحی صنعتییکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورها بوده که در جهت دگرگونی تکنولوژیک و در راستای بهبود کیفیت زندگی بویژه در نواحی روستایی مطرح گردیده که در نهایت شکوفایی و توسعه روستا و کل کشور را به همراه داشته است. پژوهش حاضر در جهت بررسی نقش شهرک صنعتیشریفبر کیفیت زندگی شاغلان روستایی در شهرک صنعتی شریف شهرستان ...  بیشتر

9. ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی مسکونی پرتراکم شهری (مطالعه موردی: شهرک رزمندگان شهر یزد)

مهدی منتظرالحجه؛ زهرا فتوحی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 935-951

چکیده
  در طول چند دهه اخیر عواملی چون توسعه بی‌رویه شهرنشینی، مهاجرت و افزایش جمعیت موجب دگرگونی‌هایی در ساختار زندگی شهری و به وجود آمدن بافت‌های با تراکم‌های جمعیتی و ساختمانی بالایی در کشور شده است. اما در بسیاری از موارد عدم توجه به شرایط ایجاد کیفیت‌های سکونتی در این بافت‌ها زمینه زوال زندگی در این محدوده‌ها به وجود آمده است. حال ...  بیشتر

10. ارزیابی و تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی روستایی در بهبود کیفیت زندگی روستاییان(مطالعه موردی: روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)

سعدی محمدی؛ سید هادی طیب نیا؛ بدریه تابا؛ آزاد داودی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 391-411

چکیده
  ارتقا و بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان به عنوان هدف اصلی اجرای برنامه های توسعه روستایی و از مهمترین آنها یعنی طرح‏های هادی به عنوان موردی ترین طرح های توسعه محلی است. در این راستا نیاز است که پس از گذشت چند سال از اجرای طرح های هادی، ارزشیابی لازم انجام شود تا از یک سو پیامدهای اجرای طرح  بر تغییرات سطح کیفیت زندگی روستاییان مشخص ...  بیشتر

11. بررسی تطبیقی مساکن قدیم و جدید بر کیفیت زندگی روستاییان(مطالعه موردی: ناحیه سیستان)

میثم بندانی؛ محمودرضا میرلطفی؛ معصومه کمان باز

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 93-112

چکیده
  مسکن از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان بوده، در واقع مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک منطقه و نوع زندگی خویش، مسکن و شرایط محیطی آن منطقه است. که خود عامل مهم و محوری در کیفیت زندگی و تمایز بین افراد، گروه‌ها و نواحی قلمداد می‌شود و مواردی چون شکل مطلوب، استحکام، امنیت، ایمنی، راحتی و میزان دسترسی به تسهیلات ...  بیشتر

12. تحلیل و اولویت بندی بررسی کیفیت زندگی محلات شهری (مطالعه موردی: شهر جویبار)

صدیقه لطفی؛ محبوبه کوچک زاده؛ زلیخاه خیرخواه؛ امیر اشنویی

دوره 9، شماره 29 ، زمستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  کیفیت زندگی، به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار می­دهد و همچنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهه ی گذشته در کشور های غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی کیفیت زندگی محلات شهر جویبار در قالب سه بعد اجتماعی، ...  بیشتر

13. تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان بلوران، استان لرستان)

مجتبی قدیری معصوم؛ هادی قراگزلو؛ سجاد احمدی؛ اکبر لرستانی

دوره 9، شماره 28 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی و بعنوان جانشینی برای رفاه مادی، در مقابل رویکرد صرف اقتصادی به توسعه شکل گرفته است. کیفیت زندگی اغلب با استفاده از شاخص­ه ای عینی یا شاخص­ های ذهنی و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخص­ه ا اندازه گیری می­شود. بر این اساس در مقاله حاضر تلاش شده با استفاده از ترکیبی از شاخص ­های عینی و ذهنی، سطوح کیفیت ...  بیشتر

14. ارزیابی نقش سیاست تبدیل سکونتگاه های روستایی به شهر در کیفیت زندگی ساکنان محلی (مورد شناسی: شهرهای بُردِخون و بَنَک، استان بوشهر)

نصراله مولایی هشجین؛ مریم کریمیان؛ عثمان بلوچی؛ الهه مغدانی

دوره 9، شماره 28 ، پاییز 1393، ، صفحه 17-33

چکیده
  سیاست ارتقای روستاها به شهر، از جمله سیاست­های نوینی است که اغلب کشورهای در حال توسعه آن را به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان نواحی روستایی به کار می­ گیرند. در این راستا کشور ایران طی سه دهۀ اخیر این سیاست را با هدف ارتقای کیفیت زندگی و جلوگیری از ورود مهاجران روستایی به شهرهای بزرگ، دنبال کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقش سیاست ...  بیشتر

15. سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی شهرستان گمیشان

علیرضا خواجه شاهکوهی؛ عبدالحمید نظری؛ زهره ستاری

دوره 9، شماره 27 ، تابستان 1393، ، صفحه 139-151

چکیده
   کیفیت زندگی می­تواند متأثر از عوامل و مؤلفه­های زیادی باشد که برخی از این عوامل مربوط به پایگاه اجتماعی - اقتصادی روستاییان (نظیر سطح تحصیلات، درآمد و...)، برخی مربوط به دسترسی به خدمات و زیرساخت­های روستایی (نظیر راه، حمل و نقل عمومی، خانه بهداشت، درمانگاه و ...) و برخی دیگر نیز مربوط به ویژگی­های شخصی و فردی افراد (نظیر سن، ...  بیشتر

16. سنجش و تحلیل کیفیت زندگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان مهبان، شهرستان نیک شهر)

فرامرز پریمانی؛ مهدی جعفری؛ عثمان بلوچی

دوره 8، شماره 23 ، تابستان 1392، ، صفحه 41-54

چکیده
  نواحی روستایی درکشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به ویژه در مناطق جغرافیایی خشک و دارای محدودیت طبیعی با چالش ­های عدیده­ ای در زمینه­ های منابع تولیدی و کسب درآمد، دستیابی به فرصت ­های مناسب شغلی، مسکن پایدار، برخورداری از بسیاری از امکانات اساسی و تسهیلات رفاهی و همچنین خدمات تفریحی و فراغتی مواجه هستند و از آنجایی ...  بیشتر

17. بررسی و سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه
دوره 6، شماره 14 ، بهار 1390، ، صفحه 120-138

چکیده
  کیفیت زندگی مفهومی است که برای ترسیم توسعه رفاه جامعه بکار می‎رود. به طور خیلی ساده، می‎توان گفت که کیفیت زندگی منعکس کننده شرایط زندگی و رفاه افراد است. کیفیت زندگی دارای ابعاد ذهنی و عینی بوده و چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و هم چنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروه‎ها از ابعاد مختلف زندگی است. این شاخص در ...  بیشتر