معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. سنجش پایداری بافت‌های شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل)

حجت الله رشیدکلویر؛ حسن اکبری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1073-1093

چکیده
  بافت‌های شهری به عنوان محدوده‌های شهری که در ادوار مختلف شکل می‌گیرند و می‌توانند چند محله را در دل خود جای دهند، جزو اندام‌های سازنده شهر محسوب می‌شوند که برای دستیابی به شهری پایدار و قبل از هر نوع برنامه‌ریزی برای شهر، لازم است پایداری آنها مورد سنجش قرار گیرد. از همین رو هدف تحقیق حاضر سنجش پایداری محلات و بافت‌های شهری اردبیل ...  بیشتر

2. سنجش پایداری اجتماعی محله ای (مطالعه موردی محله سنگلج و ضرابخانه شهر تهران)

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-18

چکیده
  بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس خود، در مقابل بعد زیست‌محیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه شاخص‌های پایداری اجتماعی در سطح محلات سنگلج و ضرابخانه تهران می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و پیمایشی ...  بیشتر