1. تحلیل وضعیت شاخص‌های ضروری سکونتگاهی (مطالعه موردی: دهستان‌های شهرستان دزفول )

انیس کاکادزفولی؛ مسعود صفایی پور؛ محمد علی فیروزی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 305-322

چکیده
  روستا کهن‌ترین شکل سکونتگاه‌های بشری و روستانشینی یکی از قدیمی‌ترین شیوه های زندگی اجتماعی بشر است. کیفیت توسعه و زیرساخت‌های آن در اثر برنامه‌ریزی‌های نامطلوب و متمرکز گذشته مسایل عمده‌ای را در روند توسعه روستاهای کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی درعرضه مدل مناسب برای توزیع ...  بیشتر

2. سطح بندی توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل بر اساس مدل تاکسونومی عددی

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ ایرج خوش باطن

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 699-710

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش های کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری ...  بیشتر

3. سنجش سطوح توسعه روستایی دهستان‌های شهرستان روانسر به روش TOPSIS*

رحمت اله بهرامی

دوره 8، شماره 23 ، تابستان 1392، ، صفحه 73-89

چکیده
  تمرکز شدید و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات روستایی که معلول سیاست های تمرکز گرایی و رشد قطبی طی دهه­ های گذشته، موجب گردیده، مراکز روستایی شهرستان روانسر متناسب با امکانات و توان­ های محیطی، توسعه نیابند. بی شک روند توسعه آن­ها با مشکلاتی اساسی روبروست. بنا به ضرورت چنین شرایطی، نواحی روستایی شهرستان روانسر نیاز به مطالعات ...  بیشتر