مخاطرات محیطی (طبیعی و انسانی) و سکونتگاههای انسانی
1. شناسایی مخاطرات انسانی تأثیرگذار بر آسیب پذیری شهر اردبیل با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS)

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ علیرضا محمدی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 183-196

چکیده
  امروزه شهرها به­طورگستردهدرمعرض انواعمختلفیازمخاطرات انسانیقرارگرفته­اند که سببآسیب­پذیری آن­هاشدهاست، از این­رو و در راستای تاب­آور نمودن شهرها لازم است مخاطرات آنها شناسایی گردد و برای کاهش خطرات و پیش­گیری از وقوع آنها برنامه­ریزی شود. شهر اردبیل هم از این امر مستثنی نیست و دارای مخاطرات انسانی گوناگونی است. ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
2. تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری در توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: روستاهای ادغام شده در شهر ارومیه)

کریم حسین زاده دلیر؛ صفر حاجی آقازاده؛ فاطمه نصیری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 949-965

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات پراکنده‌رویی شهری در توسعه پایدار روستاهای ادغام شده از دیدگاه جامعه محلی می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش توصیفی - تحلیلی و جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق 16روستای ادغام شده در بافت کالبدی شهر ارومیه در فاصله سال‌های 1335 ...  بیشتر

3. تحلیلی بر انواع تفرق‌ها و میزان اثرگذاری آنها بر تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت

محمدعلی خلیجی؛ رحیم سرور؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 283-303

چکیده
  مدیریت و برنامه‌ریزی حریم کلانشهرها به دلیل گستردگی فضایی و تعدد متغیرهای تأثیرگذار، با پیچیدگی‌های بسیاری روبروست. نگاه بخشی در غیاب سند راهبردی و بسترهای قانونی انسجام بخش سبب شده که انواع تفرق‌ها به یک مساله جدی و مانع بزرگ در مسیر تحقق مدیریت یکپارچه حریم پایتخت تبدیل شود و لذا تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار منوط به رفع تفرق‌ها ...  بیشتر