مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. مدل یابی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ رعنا قنبری

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 441-456

چکیده
  با گسترش ظرفیت جمعیت در اکثر جوامع شهری و افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز مسکن شاهد دغدغه تامین مسکن مناسب برای گروه‌های فاقد مسکن در جوامع در حال توسعه هستیم. هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر می‌باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و برای مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
2. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 251-266

چکیده
  با توجه به اینکه درفرایندبرنامه ریزی شهری توجه به مباحث اجتماعی،امری اجتناب ناپذیروبخش جدایی ناپذیرطرحهای شهری محسوب می شود.باتعیین ابعادپایداری اجتماعی می توان رویه های موثر برمفاهیم اجتماعی رابررسی و شناسایی نمود. این پژوهش بافرض یکسان نبودن پایداری اجتماعی در پروژه های مسکونی مسکن مهر در شهر یاسوج انجام گرفته است و هدف آن شناخت، ...  بیشتر

3. ارزیابی سطح رضایت‌مندی ساکنان از طرح مسکن مهر در استان خوزستان با تأکید بر مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهرستان امیدیه)

محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور

دوره 11، شماره 34 ، بهار 1395، ، صفحه 53-66

چکیده
  افزایش بحران مسکن مناسب و مسکن رضایت بخش برای قشر کم درآمد مشکلی غالب به شمار می­رود. مسکن مهر در سطح ملی در زمین­های دولتی و اغلب در حواشی شهرها، به صورت مجتمع­های مسکونی تکرار شونده و با فرم­های مشابه در سطوح مشخص زیربنایی، اقشار کم درآمد را در خود اسکان می­دهد. هدف مقاله حاضر ارزیابی سطح رضایت‌مندی ساکنین از طرح مسکن مهر ...  بیشتر