1. تحلیلی برتغییر، روند و چرخه های بارش و دبی در غرب استان گیلان(مطالعه موردی: حوضه ناورود)

مهرداد رمضانی پور؛ محمود روشنی؛ فاطمه ستوده

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، ، صفحه 60-79

چکیده
  در این پژوهش تغییرات و چرخه­های حاکم بر پارامترهای بارش و دبی در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه ایستگاه خرجگیل(حوضه ناورود) به مدت 38 سال)1345-1382 (با استفاده از آزمون من-کندال و تحلیل طیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده­ها نشان داد که تغییرات در مقیاس ماهانه محدود به اردیبهشت و شهریور بوده و در مقیاس فصلی هیچ گونه ...  بیشتر

2. بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه همدید رشت

محمد رضا افشاری آزاد؛ فائزه شعبان زاده

دوره 5، شماره 11 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-11

چکیده
        یکی از عنـاصر اصلی در اقلیم هر منطقــه، عنــصر باد است، که در بــرنامه­ریـزی­های شهری و روستـایی، مکانیابی صنعتـی، معماری، کشـاورزی، صنـایع، اقلیم منطقه و ... نقــش تعییـن کننـده دارد. بـا تـوجه بـه تغییـرات  آن در منــطقه رشت، بـررسی آن از اهمیـت ویــژه­ای بـر خـوردار اسـت . در ایـن  تحقیـق، روند  تغییرات  ...  بیشتر

3. تحلیل روند تغییرات دمایی شهرستان اهواز بر اساس شاخص های حدی

علیرضا شکیبا؛ عین اله خلیلی؛ آمنه دشت بزرگی

دوره 4، شماره 8 ، تابستان 1388، ، صفحه 99-126

چکیده
  در مطالعه حاضر بررسی و تحلیل روند تغییرات دمایی شهرستان اهواز(1964-2003) با استفاده از شش شاخص آستانه ای دما انجام گرفته است. این شاخص ها شامل شبهای سرد، روزهای سرد، شبهای گرم، روزهای گرم، روزهای تابستان و میزان اختلاف درجه حرارت می باشند.  نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد شرایط اقلیمی اهواز نسبت به گذشته گرمتر شده است. تغییرات ...  بیشتر

4. بررسی رویش راش در سطوح مختلف ارتفاعی با روند تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی:حوضه اسالم)

علیرضا اسلامی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ محمود روشنی؛ بیت الله امان زاده

دوره 4، شماره 8 ، تابستان 1388، ، صفحه 7-24

چکیده
  راش بعنوان یک گونه جنگلی تحت تاثیر شرایط متغیر آب وهوایی بوده و تغییرات عناصر اقلیمی در رشد و میزان گسترش آن تاثیر مستقیم دارد. در همین راستا این پژوهش در جنگلهای گیلان (منطقه اسالم) با برداشت 180نمونه دیسک بروش انتخابی در سه سطح ارتفاعی در ارتباط با داده های اقلیمی به مدت 38(1345تا1383 ) سال انجام شد. نتایج نشان می دهد که روند رشد با دوره های ...  بیشتر