1. بررسی الگو های رفتاری استفاده کنندگان فضای شهری جهت پایداری اجتماعی محیط (مطالعه موردی: محور تجاری محله ساغریسازان شهر رشت)

حسن احمدی؛ رسول حق بیان؛ مازیار نبی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 0-0

چکیده
  فضاهای شهری نقش و تاثیر مهمی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان به عنوان رکن اصلی پایداری اجتماعی دارند. اما با توجه به اینکه نیازهای انسان در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون متغیر بوده و هر فضا از پیچیدگی و عوامل تاثیرگذار متعددی برخوردار است، تطابق فضای شهری با این نیازها، پیچیده و دشوار می‌باشد؛ بنابراین یک گام اساسی در جهت درک ...  بیشتر

جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
2. تحلیلی بر نقش کیفیت فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی (مورد پژوهی: محله تجریش)

جمیله توکلی نیا؛ حسن محمدیان مصصم؛ سعید ضرغامی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 89-105

چکیده
  هزاره سوم به عنوان "سدۀ شهرها" با چالش هایی دلهره آوری همراه است که نشأت گرفته از فعالیت های مخرب نوع بشری بویژه در بستری به نام "شهر" طی چهار دهه گذشته است. این امر تکاپو برای آبادانی و بهروزی شهرها با رهیافتی دگرسان (توسعه پایدار) را به بایستگی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. در این میان، حفظ و توسعه فضاهای عمومی با کیفیت به عنوان عنصر ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
3. سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان پایین‌ولایت شهرستان کاشمر)

الیاس چهرازی؛ علی منظم اسماعیل پور؛ مهدی قانعی زارع

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 717-733

چکیده
  مفهوم توسعه پایدار را می‌توان حالتی از تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه دانست که هدف آن برآورده کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. از این روی دستیابی به توسعه پایدار، به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف آرمانی برنامه‌ریزان و مدیران توسعه و ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
4. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 251-266

چکیده
  با توجه به اینکه درفرایندبرنامه ریزی شهری توجه به مباحث اجتماعی،امری اجتناب ناپذیروبخش جدایی ناپذیرطرحهای شهری محسوب می شود.باتعیین ابعادپایداری اجتماعی می توان رویه های موثر برمفاهیم اجتماعی رابررسی و شناسایی نمود. این پژوهش بافرض یکسان نبودن پایداری اجتماعی در پروژه های مسکونی مسکن مهر در شهر یاسوج انجام گرفته است و هدف آن شناخت، ...  بیشتر

5. سنجش پایداری اجتماعی محله ای (مطالعه موردی محله سنگلج و ضرابخانه شهر تهران)

کرامت اله زیاری؛ حسین فرهادی خواه؛ محمود آروین

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-18

چکیده
  بعد اجتماعی توسعه پایدار به دلیل ماهیت غیر ملموس خود، در مقابل بعد زیست‌محیطی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسه شاخص‌های پایداری اجتماعی در سطح محلات سنگلج و ضرابخانه تهران می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و پیمایشی ...  بیشتر