1. پهنه بندی آسایش بیوکلیماتیک انسانی استان گیلان

بهمن رمضانی

دوره 4، شماره 9 ، زمستان 1388، ، صفحه 53-80

چکیده
  انسان همواره به منظور بهتر زیستن به دنبال شرایط آب و هوایی مناسب  اقلیمی است، زیرا بین انسان و شرایط آب و هوایی وابستگی پایداری وجود دارد. تغییر در عناصر اقلیمی مثلاً درجه حرارت و  رطوبت نسبی و .... می تواند آسایش بیوکلیمایی انسان را دچار مشکل نماید. یکی از  اهداف مهم اقلیم شناسان و برناهه ریزان محیطی ،  شناخت  نواحی دارای ...  بیشتر