1. تحلیل منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کش فرود غربی (گلستان)

علیرضا بنی واهب؛ عباس مهرافروز

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1385، ، صفحه 37-50

چکیده
  در این تحقیق روابط و مد ل هایی به منظور برآورد دب ی های حداکثر لحظه ای با دوره برگشت های مختلف در نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری در حوضه رودخانه گلستان ارائه گردیده است . به همین منظور، پس از بررسی ایستگاه های هیدرومتری موجود، 3 ایستگاه مایان  حصار، ذهبار  حصار و جاغرق  گلستان که دارای شرایط لازم برای شرکت در تحلیل منطقه ای بودند ...  بیشتر