1. بررسی و تحلیل آثار ژئومورفولوژی گسل تُرُود

مسعود معیری؛ سید حجت موسوی

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، ، صفحه 159-176

چکیده
  در اثر فشار نیروهای داخلی یک سری شکستگی هایی در طبقات پوستة زمین ایجاد می شود. اگر این طبقات شکسته شده حرکت کرده و به طور جانبی و یا قائم نسبت به یکدیگر جابجا شوند گسلها را به وجود می آورند. گسل های متعددی در ایران وجود داشته و دارند که از نشانه های تکتونیک فعّال منطقه محسوب می شوند. یکی از مهمترین مناطق گسلی ایران، منطقة ایران مرکزی است ...  بیشتر