1. تحلیلی بر کارکرد و نقش عوامل طبیعی در مکان‌گزینی و گسترش کالبد‌ شهری (مطالعه موردی: شهر کامیاران)

محمد صدیق قربانی؛ مسعود علیمرادی؛ فرزاد ویسی؛ رامین قربانی

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 505-527

چکیده
  چکیده توسعۀ ‌فیزیکی شهر کامیاران و چگونگی برخورد آن با واحدهای مختلف طبیعی و ژئومورفیک شامل تپه‌ها، رودخانه، آبرفت-های قدیمی و خطوط گسل، مسائل مهم و چالش برانگیزی به همراه داشته است. پژوهش حاضر درپی شناخت عوامل موثر بر مکان‌گزینی و توسعه‌فیزیکی شهر کامیاران و ارائه مدلی مناسب جهت توسعه آتی آن می‌باشد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی ...  بیشتر

2. سنجش عوامل مؤثر بر رشد شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: شهر تبریز)

رحیم سرور؛ رسول یزدانی؛ علی عشقی چهاربرج

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 39-60

چکیده
  گسترش افقی و بی‌برنامه شهرها متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت، منجر به، کمبود زمین، تغییر اراضی مجاور به ساخت‌وسازهای شهری و ایجاد زاغه­هایی در مکان‌های نامساعد طبیعی گشته است. شهر تبریز طی دهه­های اخیر رشد و گسترش کالبدی سریعیرا تجربه نموده است. رشد بی­رویه شهری باعث تخریب اراضی باغی مرغوب اطراف شهرها، ایجاد زاغه­هایی در نواحی ...  بیشتر