1. تحلیلی بر شناخت توانمندی‌ها و برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری ( مطالعه موردی : روستای نمونه گردشگری دلفارد در شهرستان جیرفت)

رخساره اسدی کرم

دوره 11، شماره 37 ، زمستان 1395، ، صفحه 151-168

چکیده
  امروزه یکی از راه‌های نجات روستاها از فقر ، مهاجرت ، مشکلات اجتماعی واقتصادی ، توسعه گردشگری در مناطق مستعد گردشگری روستایی می‌باشد. با توجه به این مهم پژوهش حاضر در پی شناخت توانمندیهای روستای نمونه گردشگری دلفارد و تدوین برنامه استراتژیک گردشگری با استفاده از مجموعه عوامل درونی (قوت ،ضعف) ومجموعه عوامل بیرونی ( فرصت ، تهدید) می‌باشد. ...  بیشتر

2. تحلیل راهبردی شاخص‌های گردشگری (مطالعه موردی: شهر چابکسر، استان گیلان)

سید علی حسینی؛ فاطمه مبرهن قاسم آبادی؛ مژگان خوشدلان؛ آزاده مهری

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 129-147

چکیده
  نبود مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری، عدم آموزش و کمبود دانش تخصصی و نگاه سنتی به مقوله گردشگری، کمبود امکانات گردشگری و ... از مسائل گردشگری شهری است. توسعه گردشگری شهری نیاز به داشتن آگاهی از توان‌ها و قابلیت‌های موجود در فضای شهری و استفاده‌ منطقی از آن دارد. بنابراین ارزیابی راهبردی پتانسیل‌‌ها و محدودیت‌های گردشگری شهر و ارائه ...  بیشتر