مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. بررسی و تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی: شهر کازرون)

محمدرضا سلیمی سبحان؛ عیسی ابراهیم زاده؛ کامران منصوری

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 427-440

چکیده
  امروزه شهرها به شکل سرسام آوری رشد می­کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده­اند. عدم کارآیی طرح­های جامع و تفصیلی موجب شد تا برنامه­ریزی شهری به استقبال رویکردهای دیگری از جمله برنامه­ریزی سیستمی رود و راهبرد توسعه شهری (CDS) که نشان از قابلیت بسیار در جوابگویی به مشکلات شهرها داشت، به عرصه شهری وارد شود. هدف این ...  بیشتر