1. بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر اثربخشی فعالیت-های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم (مطالعه موردی، مناطق روستایی شهرستان های لنگرود و رودسر)

پریسا محمد پور

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 989-1002

چکیده
  زنان روستایی همواره نقش بسیار مهم و اساسی را در توسعه جوامع روستایی و بخش کشاورزی استان گیلان داشته اند. اما هیچ وقت این تلاش ها به طور مجزا از کار مردان انعکاس نیافته و به نقش های آنان با جدییت کافی نگریسته نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تأکید بر اثربخشی فعالیت های آموزشی-ترویجی در ترویج ...  بیشتر