معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. بررسی میزان تطابق اصول واسازی با معماری بومی روستایی گیلان

سید مهدی امیرکیایی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ محمد مهدی رییس سمیعی

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 377-393

چکیده
  روش واسازی از ابتدای فرآیند طراحی، امکان استفاده مجدد از اجزا و مصالح ساختمان را مد نظر قرار می دهد که موجب کاهش مصرف منابع جدید، انرژی، کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست خواهد شد. بررسی معماری بومی در برخی مناطق، اصول به کار رفته مشابهی در ساختار بناها را با اصل واسازی نشان می‌دهد. نوعی از این معماری بومی، در شمال ایران و در استان گیلان وجود ...  بیشتر