مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. سنجش آسیب پذیری ساختار شهری از منظر پدافند غیر عامل در زمان بحران (مطالعه موردی: شهر گمیشان)

حسن حسینی امینی؛ حسین موسی زاده؛ امیر بخشی؛ رضا سارلی

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 509-530

چکیده
  بشر در طول تاریخ همواره صحنه های جنگ وبرخوردهای نظامی را تجربه کرده وکمتر سرزمینی از این آفت مصون مانده است تقویت تاسیسات دفاعی شهری،تعبیه راه‌های گریز از خطر، بهبود وضع خدماتی که در زمان دفاع ضرورت می یابد امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد از این منظر تلاش آدمیان برای بقاء آنها را ناگزیر به تجهیز در برابر تهدیدات کرده است شهر به ...  بیشتر