مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. تحلیل فضایی و نظام سلسله مراتبی شهرهای استان مازندران در سرشماری‌های 95-1365

سیدعسگر میرفتح الهی؛ lمنصور بدری فر؛ حسین شکویی؛ سیدرحیم مشیری

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 531-548

چکیده
  استقرار سکونتگاه‌های انسانی و چگونگی پراکنش آن در سطح سرزمین گویای توان ترکیبی منطقه خواهد بود. از سوی دیگر الگوی قرارگیری سکونتگاه‌های شهری و روستایی در بستر مناطق نسبت به یکدیگر می‌تواند بیانگر مفاهیم همگرایی و واگرایی سرزمینی باشد. این مفاهیم در کنار یکدیگر سازمان فضایی شهر‌ها را شکل داده و از سویی یاری دهنده درک الگوی سلسله ...  بیشتر