واکاوی و اقلیم بندی مجموع میانگین نیاز(گرمایش و سرمایش) در قلمرو گیلان با تأکید بر مصرف گاز طبیعی خانوار

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از فراسنج­های اصلی تعیین کننده اقلیم هر ناحیه، دماست که برآورد نیاز آن توسط گاز طبیعی (شرکت گاز) در فصل سرد تأمین می­شود که نیاز به گرمایش و سرمایش و تغییرات سالانه و ماهانه آن برای خانوار و از طرفی اقلیم بندی آن برای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی بسیار مهم است. در این پژوهش، میانگین مجموع درجه­/ روز گرمایش و سرمایش ماهانه، فصلی و سالانه استان گیلان با استفاده از روش مطالعاتی درجه/ روز با توجه به آستانه دمایی بین ٣ / ١٨ الی ٩ / ٢٣ (طبق استاندارد مؤسسه استاندارد آمریکا) محاسبه، ترسیم و مورد واکاوی قرار گرفت. پایگاه داده­ ها شامل میانگین روزانه دما و رطوبت ایستگاه­ های منتخب استان طی دوره آماری موجود می­ باشد. ابتدا از مجموع میانگین فصلی، نقشه­ های جمع انرژی مورد نیاز فصلی، و از مجموع میانگین سالانه این فراسنج­ ها، نقشه جمع انرژی سالانه بدست آمد، سپس منطقه از دیدگاه گرمایش، سرمایش و عامل رطوبت طبقه بندی شد و در نهایت محاسبه هزینه ریالی اقلیم بندی گرمایش و سرمایش با توجه به نیاز واحد گاز طبیعی انجام شد.

کلیدواژه‌ها


1. خلیلی، علی، 1378، تحلیل سه بعدی درجه - روزهای گرمایش و سرمایش در ایران، مجله تحقیقات جغرافیایی، شماره54 و 55، 7- 18.

2. خلیلی، علی، 1383، تدوین یک سامانه جدید پهنه بندی اقلیمی از دیدگاه نیازهای گرمایش- سرمایش محیط و اعمال آن برگستره ایران، مجله تحقیقات جغرافیایی، سال نوزدهم ، شماره 4 ، شماره پیاپی 75، 5- 14.

3. ذوالفقاری، حسن، هاشمی، رضا و رادمهر، پریوش، 1388، تحلیلی بر نیازهای سرمایشی و گرمایشی در شمال غرب ایران، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 70، 21- 34.

4. رمضانی، بهمن و کاظم نژاد، زهرا، 1390، رابطه بین توسعه پایدار معماری محیطی و طراحی اقلیمی در مناطق کوهستانی مطالعه موردی: شهرک ماسوله، مجلهآمایش محیط، شماره 14، 21- 38.

5. سربندی فراهانی، محمد و صیاد، پریسا، 1388، تامین نیازهای سرمایشی و گرمایشی مناطق اطراف نیروگاه­ها با بکارگیری فناوری تولید همزمان برق و حرارت در کشور، اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، هتل المپیک، 5 - 6 خرداد: ٨٥.

6. فرجی، عبداله، زاهدی، مجید و رسولی، علی، پهنه بندی درجه/ روزهای گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 66، 71- 85.

7. کاظم نژاد، زهرا و رمضانی، بهمن، 1391، تحلیل ارتفاعی پتانسیل نیاز گرمایشی و سرمایشی از دیدگاه اقلیم با توجه به دو عنصر دما و رطوبت، چهارمین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، هتل المپیک، 23 - 25 خرداد: ٥٥.

8. مسعودیان، ابوالفضل، علیجانی، بهلول و ابراهیمی، رضا، 1390،  واکاوی میانگین درجه/ روز مورد نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 1، 23- 36.

9. منصوری، شبنم، مکاری زاده، وهاب، جبار، محسن و نوری، مصطفی، بررسی تاثیر قیمت گاز طبیعی بر اقتصاد سیستم های سرمایشی مرکزی جذبی، اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، هتل المپیک،  5- 6 خرداد: ٩١.

10. هالیدی، دیوید و رزنیک، رابرت، 1366،  فیزیک، ترجمه نعمت الله گلستانیان و محمود بهار، جلد سوم، انتشارات نشر دانشگاهی.

11. Alhomoud, M.S., 2002, Graphical Degree – Day data for Simplified building energy calculations for Saudi cities. Journal of Architecture & Planning, Vol. 14, No. 2, 203 – 208.

12. Büyükalaca, O., Hüsamettin, B., Tuncay, Y., 2001, Analysis of Variable-base Heating and Cooling Degree-days for Turkey, Journal of Applied Energy, Vol. 69, 269-283.

13. Cesaraccio, C., Spano, D., Duce, P. and Snyder, R. L., 2001, Snyder Model for Determining Degree-days Values from Daily Temperature Data an Improved, InternationalJournal of Biometeorology, Vol. 45, 161-169.

14. Christenson, M., Manz, A. H., Gyalistras, D., 2006, Climate Warming Impact Degree-days and Building Energy Demand in Switzerland, Journal of Energy Conversion and Management, Vol. 47, 671-686.

15. Dombayc, O. A., 2009, Degree-days, Maps of Turkey for Various Base Temperatures, Energy, Vol. 34, 1807-1812.

16. Fealy, R., 2002, The Spatial Variation in Degree Days Derived from Locational Attributes for the 1961-1990 Period, International Journal of Climatology, Vol. 21, 1-17.

17. Hedley, S.W., Erickson, D.J., Hernandez, J.L., Broniak, C.T., and Blazing, T.J. 2006. Responses of energy use to climate change: A climate modeling study. Journal of Geophysical research letters. Vol. 33, 1-11.

18. Jiang, F., Li, X., Wei, B., Ruji Hu, R. and Li, ZH. 2010, Observed Trends of Heating and Cooling Degree-days in Xinjiang Province, China, Journal of Theoretical and AppliedClimatology, Vol. 97, 349-360.

19. Kadıoğlu, M., Şen, Z. and Gültekin, L., 1999, Spatial Heating Monthly Degree-day Features and Climatologic, Journal of Theoretical and Applied Climatology, Vol. 64, 263-269.

20. Li, CH., Fang, X., Li, SH., 2007, Impacts of Climate Warming on Heating Energy Consumption and Southern Boundaries of Severe Cold and Cold Regions in China, Journal of Springer Link, Vol. 52, 2854-2858.

21. Matzerakis, A. and Balafoutis, C., 2004, Heating Degree-days over Greece as an Index of Energy Consumption, International Journal of Climatology, Vol. 24, 1817-1828.

22. Papakostas, K., Michopoulos, A. K., Kyriakis, N. A., 2009, Equivalent Full-load Hours for Estimating Heating and Cooling Energy Requirements in Buildings Greece Case Study, Journal of Energy, Vol. 34, 1807-1812.

23. Rehman SH., Al-Hadhrami L. M. & Shamsuddin Khan, 2010, Annual and Seasonal Trends of Cooling, Heating, and Industrial Degree-days in Coastal Regions of Saudi Arabia, Journal of Theoretical and Applied Climatology, Vol. 104, 479-488.

24. Roltsch, W. J., Zalom, F. G., Strawn, A. J., Strand, J. F., Pitcairn, M. J., 1999, Pitcairn Evaluation of Several Degree-day Estimation Methods in California Climates, International Journal of Biometeorology, Vol. 42, 169-176.

25. SAM, S., 1992, Degree-day bas Temperature for Residential Building Energy Prediction in Saudi Arabia, Journal of ASHRA Transactions, Vol. 98, No.1, 53- 346.

26. Sarak, H., and Stman, A., 2003. The degree – day method to estimate the residential heating natural gas consumption in Turkey: a case study. Journal of Solar energy. Vol. 28, 929 – 939.

27. Sivak, M., 2008, Potential Energy Demand for Cooling in the 50 Largest Metropolitan Areas of the World: Implication for Developing Countries, Journal of Energy Policy, Vol.37,1380-1384.

28. Soule, PT and Suckling PW, 1995, Variation in Heating and Cooling Degree Day in the South- Eastern USA, 1960-1989, International Journal of Climatology, Vol.15, No. 4,.355-367.

29. Stathopoulos, M., Curtails C., and Chrysoulakis, N. 2006. Using midday surface temperature to estimate cooling degree days from NOAA-AVHRR thermal infrared data: An application for Athens, Greece. Journal of Solar energy. Vol. 80. 414-422.

30. Wibing, J., 2002, Heating and Cooling Degree Days Variability in LODZ in the Period, 1931-2000, Journal of Clim. Res, 20, 123-130.