نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مطالعه و تحقیق پیرامون روستا و مسائل مرتبط با آن از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست نقشی که روستا در تولید و تأمین مواد اولیه بخش­ های مختلف کشاورزی دارد و دوم اینکه راه حل نهایی مسئله بیکاری شهری و تراکم جمعیت بهبود محیط روستایی است. با برقراری تعادل مناسب میان امکانات اقتصاد شهر و روستا و نیز ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تلاش­ هایی که برای توسعه ملی صورت می­ گیرد و بهره­ مند شدن از مواهب آن، کشورهای در حال توسعه گام بزرگی در جهت تحقق معنای حقیقی توسعه بر خواهند داشت. بررسی اهمیت روستاهای حاشیه تالاب انزلی از جنبه­ های مختلف ضروری بوده است. تحلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی در روستاهای حاشیه تالاب بندر انزلی به عنوان هدف اصلی به شمار می­ رود. روستاهای حاشیه تالاب انزلی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، چه اهمیتی دارند؟ به عنوان پرسش اصلی مطرح بوده است. یافته­ های تحقیق نشان می ­دهد، اکثریت مطلق روستاییان حاشیه تالاب از برنامه ­ریزی جهت اشتغال­ زایی جوانان، ارتقاء وضعیت معیشتی و بالا بردن سطح زندگی در نهایت جلوگیری ازمهاجرت به شهرها راضی بودند. با توجه به پتانسیل ­های بالای منطقه مورد مطالعه و برنامه­ ریزی دقیق و مدون با سرمایه­ گذاری بخش ­های دولتی و خصوصی و مشارکت و همکاری روستاییان رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

1. بدری­فر، منصور، 1374، جغرافیای انسانی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

2. پژوهاب (مهندسین مشاور )، 1363، مطالعات شناسایی تکمیل طرح جامع توسعه منابع آب و خاک منطقه ساحلی دریای خزر، جلد 4، سازمان برنامه و بودجه.

3. تودارو، مایکل، 1366، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، سازمان برنامه و بودجه تهران.

4. ثابت­رفتار، کریم، 1375، طرح حفاظت و بازسازی تالاب انزلی، فاز 2 و 1، دانشگاه گیلان.

5. جاماب (مهندسین مشاور)، 1367، طرح جامع آب کشور، گزارش حوزه سفیدرود، تالاب و تالش، وزارت نیرو.

6. حسینی، محمدسعید، 1363، مطالعه و بررسی وضعیت گونه­های ماهی در معرض خطر دریای خزر (تالاب)، سازمان محیط­زیست.

7. دفتر طرح و احیاء تالاب انزلی، 1361، پیش­طرح مقدماتی تالاب انزلی، جهاد سازندگی گیلان.

8. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی گیلان، 1385، آمارنامه استان گیلان.

9. سعیدی، عباس، 1377، مبانی جغرافیایی روستایی، انتشارات سمت.

10. کردوانی، پرویز، 1374، اکوسیستم­های آبی ایران، دریای خزر، نشر قومس.

11. کیمبال و شایگان،1350، مطالعات سیمنولوژی مرداب انزلی، سازمان محیط­زیست.

12. محیط زیست گیلان، جایگاه 2004 ، مطالعه تنوع گونه­ای و جمعیت پرندگان مهاجر و آبزی و کنار آبزی تالاب انزلی،  انتشارات محیط­زیست گیلان.

13. منوری، سیدمسعود، 1369، بررسی اکولوژی تالاب انزلی، انتشارات گیلان.

14. مولائی هشجین، نصراله، 1381، الگوی بهینه برای برنامه­ریزی توسعه خدمات روستایی در ایران، فصل­نامه تحقیقات جغرافیایی شماره 3.

15. وزارت جهاد کشاورزی، 1382، طرح مطالعات مدیریت جامع حفاظت از اکوسیستم.

16. مولائی هشجین، نصراله و  دادرس، حسن، 1386، قرُق و قرُق­بانی پدیده جغرافیایی انطباق انسان با محیط در حاشیه تالاب انزلی، فصل­نامه چشم­انداز جغرافیایی، شماره 5.