نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی روستاییان در جابجایی­ های فضایی، مکانی روستاها در طی سال­های 1385- 1369 به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع پیمایشی است که به روش توصیفی - تحلیلی و همبستگی در روستای چهارمحل از توابع بخش خورگام شهرستان رودبار استان گیلان به عمل آمده است. برای انجام این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه‏ ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرپرستان 720 خانوار روستای چهارمحل می‏ باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 251 نفر تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری، متغیرهای متعددی و بصورت متقاطع و دو به دو  مورد آزمون قرار گرفتند که برای محاسبه رابطه بین متغیرها از آزمون کای اسکوئر و  برای بررسی شدت رابطه بین آن­ها ازآزمون Cramers v (به دلیل غیر پارامتری بودن) استفاده شده است. نتایج حاصل از مقادیر بدست آمده درسطح معناداری با مقدار sig = 0/000  و وجود شدت رابطه با میزان Cramer's v=0/000 در اغلب آزمون‏های بعمل آمده رضایت اهالی روستای چهارمحل ازجابجایی فضایی و مکانی و ادغام صورت گرفته، حاصل اقدامات مختلفی از جمله شکل­ گیری ساختار اقتصادی و شغلی در منطقه، برخورداری از امکانات و خدمات زیربنایی، ساخت مساکن با مصالح بهتر، اجرای طرح هادی، افزایش درآمد روستاییان و جلب مشارکت روستاییان بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

1. پاپلی یزدی، محمدحسین و ابراهیمی، محمدامیر ،1381، نظریه­های توسعه روستایی، چاپ اول، انتشارات سمت.

2. توکلی، جعفر، 1380، مروری بر نظریات و تجارب موجود در زمینه تجمیع  روستاها و پروژه­های اسکان، مجله جهاد، شماره 245-244، سال بیست و یکم، آذر و دی.

3. توکلی، جعفر، 1380، مروری بر نظریات و تجارب موجود در زمینه تجمیع  روستاها و پروژه­های اسکان، مجله جهاد، شماره 247-246، سال بیست و یکم، بهمن و اسفند.

4 رضوانی، محمدرضا، 1383، مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران، چاپ اول، نشر قومس.

5. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان گیلان، 1382، اطلس استان گیلان، جلداول، معاونت آمار و اطلاعات، واحد GIS.

6. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان گیلان، 1384، اطلس استان گیلان، جلددوم، معاونت آمار و اطلاعات، واحد GIS.

7. سعیدی، عباس، 1375، جایگاه روستاهای کوچک در برنامه­ریزی توسعه زمین، فصل­نامه تحقیقات جغرافیایی، سال یازدهم، شماره 4، شماره پیاپی 43.

8. شهبازی، اسماعیل، 1375، ادغام روستاها یک اشتباه بزرگ، مجموعه مقاله­ها، دومین کنفرانس برنامه و توسعه، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 15 تا 17 دی ماه 1371، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه­ریزی و توسعه.

9. کردوانی، پرویز، 1375، بررسی مسایل ایجاد شهرک در مناطق بیابانی به ویژه کویری ایران، مجموعه مقالات سمینار، جغرافی، شماره یک، انتشارات بنیاد پژوهش­های اسلامی، آستان قدس رضوی، اردیبهشت.

10. مرکز آمار ایران، 1385، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گزیده نتایج.

11. مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، 1385، فرهنگ آبادی­ها، وزارت جهاد کشاورزی.

12. ناظری، احمد، 1390، ارزیابی مکانی خدمات آموزشی با تأکید بر تحولات جمعیتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.