توسعه فرصت های شغلی در حوزه زمین گردشگری(ژئوتوریسم) (نمونه مورد مطالعه: منطقه جلفا)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کار آفرینی، دانشگاه تهران، تهران، آمل

2 دانش آموخته مدیریت کارآفرینی، دانشکده کار آفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منمطقه ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، بسیاری از برنامه­ ریزان و سیاست­گذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می­کنند. زمین گردشگری (ژئوتوریسم)، یکی از گونه­ های تخصصی طبیعت گردی است. یکی از مناطق مستعد کشور ایران در زمینه زمین گردشگری منطقه جلفا در شمال غرب استان آذربایجان شرقی که محدوده مورد مطالعه این پژوهش است و به عنوان یکی از نواحی غنی از لحاظ جاذبه­ های گردشگری دارای مکان­های مناسبی برایبرنامه­ ریزی بر پایه زمین گردشگری است.هدف از این پژوهش توسعه فرصت­ های شغلی در حوزه زمین گردشگری در منطقه جلفا می ­باشد. این پژوهش یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق 72 نفر می­باشد. در جمع آوری داده­ ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسش­نامه استفاده شده است. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ و در روایی از دیدگاه­ های صاحب نظران و اساتید استفاده ­است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS انجام گرفته است. در ادامه برای آزمون و اولویت ­بندی متغیرها از آزمون ناپارامتری فریدمن استفاده شده­ است. نتیجه نشان می­ دهد توجه به ایجاد فرصت­ های جدید در کنار فرصت­ های طبیعی و موجود در منطقه، منجر به افزایش و تقویت فرصت ­های شغلی در منطقه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


1. داولینگ، راس کی و دیوید نیوسام، 1388، ژئوتوریسم جهانی، عادل نجف زاده و دیگران، سازمان منطقه آزاد ارس.

2. رحیم­پور، علی، 1386، ژئوتوریسم و ضرورت تشکیل تعاونی­های بهره­برداری، نامه پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بهار و تابستان1386، شماره 18و19.

3. زاهدی، شمس السادات، 1385، مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،تهران.

4. سازمان جهانگردی، 1379، برنامه­ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه­ای، ترجمه بهرام زنجیریان و محمد زاهدی، جهاد دانشگاهی، اصفهان.

5. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی، 1390، آمار و اطلاعات.

6. صباغ کرمانی، مجید، 1379، بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تحلیل داده- ستانده، پژوهش­نامه بازرگانی،شماره29.

7. مرکز امار ایران، 1385، سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان آذربایجان شرقی.

 8. نجف­زاده، عادل، 1385، ژئوتوریسم پنجره ای نو به سمت توسعه در منطقه جلفا ، خلاصه مقالات نخستین سمینار بازشناسی فرصت های سرمایه گذاری در ارس، ناشر سازمان منطقه آزاد ارس.

9. نجف­زاده، عادل، 1388، بررسی و مطالعه تعیین پتانسیل اکوتوریسم و ژئوتوریسم منطقه آزاد ارس، طرح پژوهشی، مرکز مطالعات راهبردی سازمان منطقه آزاد ارس.

10. نکوئی صدری، بهرام، 1387، تعیین مناطق مناسب توسعه ژئوپارک و ژئوتوریسم منطقه جلفا و ورزقان، رساله کارشناسی ارشد، گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران.

11. Bunum Boley, B., 2009, Geotourism in the crown of the continent: Developing and testing the geotourism survey instrument, Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science recreation management, the university if Montana.

12. Lumpkin, G & Hills، G., 2004, Opportunity recognition, Entrepreneurship: the way a head, Pp. 73- 90. Routledge، London.

13. Michel Boyle, D,. 2010, Evaluating and comparing Montanans Geotravelers, Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of science recreation management, the university if Montana.

14. Newsome, D and Dowling, R, and Moore, S., 2005, Wildlife tourism, channel view publications.

15. Torabi farsani,Neda & Colho,celesta., 2010, Geotourism and Geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas, international journal of tourism research.

16. World Tourist Organization., 2008, Tourism 2020 vision, WTO Publications Unit,World Tourism, Organization, Madrid, Spain.

17. http://www.iranmiras.ir

18. http://www.iran-tourism.com