سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، گروه جغرافیا، زاهدا، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

دراین مقاله رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در زمینه ارائه خدمات عمومی باروش توصیفی تحلیلی(آماری) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. گردآوری اطلاعات ازطریق پرسش­نامه باحجم نمونه 275 نفر در سطح سه منطقه شهری در شهر زاهدان انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده سطح رضایت در 91 درصدشهروندان متوسط و پایین ­تر از آن است. آزمون T تک نمونه متوسط به پایین بودن رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و همچنین خدمات عمومی ارائه شده توسط شهرداری زاهدان را تأیید می­ کند. طبق آزمون رگرسیون گام به گام بعد اجتماعی باضریب تعیین (R2 ) 683/0،بیشترین تأثیر رابرسطح رضایتمندی داشته است. همچنین مقداربتای به دست آمده نشان می­ دهدکه بعدرفاهی به اندازه305 تغییر برانحراف معیار میزان رضایت ازعملکردشهرداری درزمین هارائه خدمات عمومی تأثیرمی­ گذارد و بیشترین اثر را در میزان رضایت دارد. آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤید وجود همبستگی بالا و معناداری بین دو متغیر میزان رضایتمندی و خدمات عمومی ارائه شده است. اما آزمون­های تحلیل واریانس دو راهه و T دو متغیره وجود هیچ­گونه رابط ه­ای بین متغیرهای جمعیت شناختی(سن،جنسیت) ومیزان رضایتمندی شهروندان را تأیید نمی­ کنند.

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیم­زاده، عیسی و عبادی جوکندان، اسماعیل، 1387، تحلیلی بر توزیع فضایی مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان، فصل­نامه جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی 11.

2. براند فری، هیلدر، 1383، طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر، ترجمه حسین بحرینی، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

3. بریمانی، فرامرز، 1383، تنوع و تکثرگرایی، شالوده صلح پایدار، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، تهران، شماره­های 205 و 206.

4. پورجعفر، محمدرضا و اردستانی، زهراالسادات، 1387، جایگاهمشارکتمردمیدرساماندهیبافت­هایفرسوده شهری، اولین همایش بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده شهری، مشهد.

5. حاجی­نژاد، علی و همکاران، 1389، بررسی متغیرهای فردی مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی: مورد شهر شیراز، فصل­نامه جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی 17.

6. حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف، 1386، سنجش میزان و عوامل مؤثر بررضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری، مطالعه موردی؛ شهر یزد، مجله جغرافیا و توسعه.

7. خدارحیمی، سیامک، 1385، بررسی وضعیت ارایه خدمات عمومی و بهینه سازی آن از دیدگاه شهروندان شیرازی، شهرداری شیراز، معاونت برنامه­ریزی، گروه مطالعات وپژوهش.

8. رجب صلاحی، حسین، 1381، ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری و شهرداری، برنامه­ریزی و مدیریت شهری، مسایل نظری و چالش­های تجربی، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، تهران.

9. رفیعیان، مجتبی و همکاران، 1388، سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محلة نواب، مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 67.

10. رفیعیان، مجتبی و خدائی، زهرا، 1388، بررسی شاخص­ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری، فصل­نامه راهبرد، سال هجدهم، شماره 53.

11. رهنورد، فرج­الله، 1382، توانمندسازی کارکنان، گامی به سوی مشتری­مداری، فصل­نامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره ۵۹ ، صص 37-28.

12. شایان، حمید و همکاران، 1389، ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان، فصل­نامه روستا و توسعه، شماره ۱.

13. طاهری، ابوالقاسم، 1377، اداره امور شهرداری­ها، انتشارات قومس، تهران.

14. طاهریان، آمنه، 1386، عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه­ها با تأکید برکتابخانه­های تخصصی، فصل­نامه کتاب، شماره ۷۰ .

15. گلابی، سیاوش، 1379، جامعه­شناسی سازمان­ها، انتشارات میترا، تهران.

16. فرهادنژاد، حاجعلی، 1387، مدیریت رضایتمندی مراجعان در سازمان­های دولتی، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۹۷.

17. مهندسین مشاور شهر و خانه، 1369، طرح تفصیلی شهر زاهدان، جلد ششم، اداره کل مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

18. وارثی، حمیدرضا و و همکاران، 1387، بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی از منظر عدالت اجتماعی (مورد: زاهدان)، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 11.

19. Galster, George. Hesser, Garry., 1981, Residential satisfaction: Compositional andContextual Correlates, J. Environment and Behavior, Vol.13, No. 6.

20. Hourihan, Kevin.,1984, Context- Dependent Models of residential satisfaction, Environment and Behavior, Vol .16, No.3

21. Fleury-Bahi, Ghozlane et al., 2008, Processes of Place Identification andEsidential Satisfaction, Environment and Behavior, Vol .XX, No.X. Available at.