تحلیل معیارهای مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرانزلی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه جغرافیا، آستارا، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

شناخت تفاوت عدد جمعیّت و فرهنگ افراد ساکن در مکان­ های مختلف و همچنین توزیع متعادل یا غیرمتعادل مراکز بهداشتی و درمانی هر ناحیه نسبت به عدد جمعیّت در بسط و گسترش بهداشت عمومی و تقلیل مشکلات درمانی بیش از هر چیز ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی وضعیت موجود مراکز بهداشتی- درمانی و تعیین معیارهای مناسب استقرار و مکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی و همچنین ارائه راهکارهایی جهت خدمات رسانی مطلوبتر مراکز بهداشتی- درمانی می­ باشد. در این تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی و همچنین نرم افزار GIS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز مراکز بهداشتی- درمانی  می­ باشد.
نتایج اولیه این بررسی نشان داد که مراکز درمانی شهر از لحاظ شبکه ارتباطی، سهولت دسترسی و معیارهای مکانیابی موقعیت مناسبی ندارند و چون به غیر از بیمارستان، ساخت اکثر مراکز درمانی شهر قدیمی می­ باشد، از این رو وضع موجود مراکز درمانی با معیارهای مکانیابی امروزه مطابقت ندارند و مشکلات بسیاری ایجاد می­ کنند. بنابراین باید این مراکز با تدابیری اساسی به مکان­ های مناسب انتقال داده شوند.

کلیدواژه‌ها


1. پور محمدی، محمد رضا، 1382، برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت، تهران.

2. پیله­رودی، سیروس، 1378، شبکه بهداشت و درمان شهرستان، چاپ دوم، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف).

3. رضویان، محمد تقی، 1381، برنامه­ریزی اراضی شهری، انتشارات منشی، تهران.

4. زیاری، کرامت­اله، 1381، کاربری اراضی شهری، دانشگاه یزد، یزد.

5. زیاری، کرامت­اله، 1378، اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای، دانشگاه یزد، یزد.

6. سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان، 1389، طرح جامع و تفضیلی شهر بندر انزلی، مهندسین مشاور نقش جهان - پارس.

7. سعید نیا، احمد، 1378، کاربری زمین شهری، سازمان شهرداری­های کشور.

8. سعید نیا، احمد، 1378، کاربری زمین شهری، جلد دوم، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تهران.

9. شیعه، اسماعیل، 1386، کارگاه برنامه­ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.

10. شاعلی، جعفر، 1379،توزیع فضایی مراکز خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق شهری تهران، فصل­نامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 38.

11. شکوئی، حسین، بی تا، جغرافیای پزشکی و روش تحقیق در آن، دانشکدة ادبیات علوم انسانی، تهران.

12. صالحی امیری، سیدرضا، 1387، مدیریت و برنامه­ریزی شهری (2)، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهش­های فرهنگی و اجتماعی، پژوهش­نامه 18.

13. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1386.