نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و مخاطرات محیطی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته های آن ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت های مدیریتی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری دارد. مدیریت همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند. زیرا که رضایت مندی شهروندن از عملکرد سازمان ها ،اصلی در بهبود مستمر فرآیند کارهایی است که در جهت افزایش کارآیی و بهبود کیفیت عامل مدیریت جامع شهری صورت می گیرد ، میزان رضایت فرد از سازمان بستگی به ادراک فرد از چگونگی عملکرد آن سازمان، آگاهی شهروندی و عوامل گوناگون دارد.در این پژوهش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی در منطقه 6 تهران و عوامل مؤثر بر آن بررسی می شود ،روش پژوهش  دراین مقاله توصیفی-تحلیلی است، جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 384 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزارSpss انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان از سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. طبق نتایج میان متغیرهای آگاهی شهروندی و سن با متغیر رضایت شهروندی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، رابطه میان متغیر سواد و رضایت مندی معنادار، ولی منفی است، به عبارت دیگر با افزایش میزان سواد، رضایت مندی کاهش میابد. طبق نتایج رابطه معناداری میان جنس و رضایت مندی وجود دارد و همبستگی زنان با متغیر رضایت مندی بیشتر از مردان است. آگاهی شهروندی از حقوق وتکالیف خود پایین است. حدود 70 درصد شهروندان نقش رسانه را در ارتقاء مشارکت شهروندی راهکار مناسبی می دانند، بین میزان آگاهی شهروندان با متغیر وابسته تحصیلات رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد هر چه میزان تحصیلات بالاتر می رود میزان آگاهی نیز به همان نسبت افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

 1. ابراهیم زاده، عیسی وکاظمی راد، شمس اله،1390،سنجش میزان رضایت مندی و تمایل به مشارکت شهروندان در اجرای پروژه­های زیربنایی شهرداری موردی:شهرداری زاهدان، فصلنامه جغرافیا وتوسعه، سال یازدهم،شماره 30، ص 5.
 2. آزاد، اسدا...، 1375،رضایت از کار، نامه انجمن کتابداران ایران، تابستان، ص 214.
 3. آذری، لطفعلی، هوشمند، محمود و سادات­نقوی، سمیه، 1388، سنجش رضایت­مندی از فعالیت شرکت­های تعاونی  مرزنشینان استان خراسان رضوی، فصلنامة روستا و توسعه، شمارة 2، ص 91.
 4. باغستانی برزکی، حوریه، 1387، بررسی تأثیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی بر توسعه شهروندی فعال و پاسخگویی و شفافیت شهرداری تهران, پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ص 17.
 5. برک پور، ناصر، گوهری پور، حامد وکریمی، مهدی، 1389، ارزیابی عملکرد شهرداری­ها بر پایه سنجش میزان رضایت مردم از خدمات شهری (نمونه موردی: مناطق 1 و 11 شهر تهران)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25، ص 204.
 6. توسلی، غلام­عباس و حسینی، سیدمحمود، 1383، واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2، تهران، ص 35.
 7. توکلی، فرحناز،1380، هویت شهروندی؛ حقوق و تکالیف، ماهنامه شهرداری­ها، شماره 44، تهران، ص 35.
 8. حسینی، سید کمالدین، 1386، بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری وعوامل موثر بر آن، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد.
 9. حکمت­نیا، حسن و موسوی، میرنجف، 1386، سنجش میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری، مطالعه موردی، شهریزد، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان.
 10. رجبی، آزیتا،1390، شیوه­های مشارکت شهروندی درفرآیندهای توسعه شهری، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره12، صص20-1.
 11. رجب صلاحی، حسین،1381، ساختار حکومت محلی، مدیریت شهری وشهرداری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور، تهران.
 12. رفیع پور، سعید و همکاران، 1389، سنجش و ارزیابی عملکرد شهرداری قاین برحسب نظام تقسیمات کالبدی شهر، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم، شماره 35، پاییز 1390، صص114-89.
 13. رفیعیان، مجتبی و همکاران، 1388، رضایتمندی شهروندان از محیط های سکونتی شهری، علوم محیطی، سال هفتم، شماره اول،پاییز1388، صص68-57.
 14. رفیعیان، مجتبی و همکاران، 1388، رضایتمندی شهروندان از محیط های سکونتی شهری، علوم محیطی، سال هفتم، شماره اول،پاییز1388، صص68-57.
 15. رنگین کمان، امیر، 1386، رضایت از زندگی، ماهنامة راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شمارة 45. ص 191.
 16. شاطریان، محسن و همکاران،1390، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت قدیم شهر آران و بیدگل از نظر    شاخص­های کیفیت زندگی، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان 1391، صص144-127.
 17. شیبانی، ملیحه،1384، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی، فصلنامه حقوق تامین اجتماعی، سال اول، شماره،1، تهران، ص 5.
 18. شیخ محمدی، مجید و تولیدزواره، محمدرضا، 1384، مدیریت مشارکت­پذیر بر­اساس نطام پیشنهادها، انستیتو ایران ایز، تهران.
 19. قلی­زاده، آذر و شیرانی، عزت، 1389، رابطه بین عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی با میزان رضایت زندگی سالمندان اصفهان، فصلنامة جامعه شناسی کاربردی، شمارة 37، ص 79.
 20. طاهری، ابوالقاسم، 1377، اداره امور شهرداری­ها، انتشارات قومس، تهران.
 21. گلابی، سیاوش، 1379،جامعه شناسی سازمان­ها، انتشارات میترا، تهران.
 22. محمدی فر، یوسف، و همکاران، 1389، اعتماد به سازمان­های دولتی و سطح رضایت­مندی شهروندان: مطالعه موردی دستگاه­های اجرایی استان کرمانشاه ، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، شمارة 3، ص 104.
 23. معیدفر، سعید و ذاهانی، قربانعلی، 1384، بررسی میزان نارضایتی شغلی معلمان وعوامل اجتماعی موثر برآن (مطالعه موردی معلمان شهر نیشابور)، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1، تهران، ص 37.
 24. نژاد حاجعلی ایرانی، فرهاد، 1387، مدیریت رضایت مندی مراجعان در سازمان های دولتی، ماهنامة تدبیر، شماره 197. ص 23.

25. Friedmann, J., 2002, the prospect of cities. Minneapolis: University of Minnesota Press, p 168.

26. Gutierrez Rodriguez, P., Vazquez Burguete, J.; Vaughan, R., Edwards, J., 2009, The Transformation of Municipal Services: towards Quality in the Public Sector, Spain. 12. Ipsos (2009) Citizen Satisfaction Survey, the City of Calgary, Canada.

27. http://invest.tehran.ir

28. Marans,R.W., 2003, Understanding environmental quality through quality of life studies DAS and its use of subjective and objective indicators, Landscape and Urban Planning, vol,65, PP. 73-83.

29. region6.tehran.ir

30. Walker Michael, H.,1996, How Are We Doing? Using Citizen Surveys to Improve Government Management, Berkshire Advisors, Inc, England.