تحلیل مشارکت انتخاباتی مردم استان لرستان در انتخابات ریاست جمهوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم جغرافیایی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری جلوه­ای از دموکراسی و حجم مشارکت آن­ها بیانگر اعتقاد آن­ها به تاثیر آراء فرد بر سرنوشت کشور است. در ایران که هنوز احزاب سیاسی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده­اند به سختی می­توان یک تحلیل جغرافیایی از انتخابات ریاست جمهوری را بر مبنای دیدگاه­های حزبی مردم ارائه کرد. بر همین مبنا هدف مقاله حاضر تحلیل  نقش اشخاص و گروه های منتسب به آن­ها در دوره­های اول تا نهم ریاست جمهوری در استان لرستان و مطالعه مشارکت انتخاباتی و الگوی رفتاری مردم این استان است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - تحلیلی با تکیه بر اطلاعات پیمایشی است و برای نشان دادن الگوی رفتار مردمی در انتخابات از سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش بر اساس تحلیل های آماری نشان می­دهد با وجودی که میزان مشارکت مردم در این استان نسبت به سایر استان­های کشور از رتبه بالایی برخوردار است، اما تمایل سیاسی مردم به جناح­های سیاسی در شهرستان­های مختلف استان در دوره­های مختلف روند یکسانی را نشان نمی­دهد. 

کلیدواژه‌ها


1. ایرنه گن زیر، 1369، کارگردانی دگرگونی سیاسی در جهان سوم، ترجمه احمد تدین، انتشارات سفیر. تهران.

2. بیگلو، مهدی و مرادیان، محسن، 1391، ارتباط مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، پژوهش­نامه انقلاب اسلامی ایران، سال اول، شماره 3.

3. پرسکات، 1358، گرایش­های تازه در جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میر حیدر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

4. پیشگاهی فرد، زهرا و شوشتری، سیدمحمدجواد، 1387، مبانی جغرافیایی خاستگاه آرا مردم در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،فصل­نامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره دو.

5. پیشگاهی فرد، زهرا و صادقی، علی، 1390، آرای احزاب در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان­های کشور بر اساس سطح توسعه آن­ها، فصل­نامه تحقیقات جغرافیایی، سال 25، شماره 100.

6. تایلور، پی، جی و جانستون، آر، جی، 1386، جغرافیای انتخابات، ترجمه زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، نشر قومس.

7. توسلی، غلامعباس، 1382، مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومیک، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 8. جعفری­نژاد، مسعود، بابا نسب، حیدر و ربیعی، شهریار، 1390، تحلیل رفتار انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره ریاست جمهوری حوزه انتخابیه هریس)، فصل­نامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، شماره 7.

 9. حاج یوسفی، امیر محمد، فرازی، مهدی و کیوان­آرا، راضیه،1391، انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه اجتماعی در ایران، پژوهش­نامه علوم سیاسی، سال 7، شماره 2.

10. حافظ نیا، محمد رضا و کاویانی راد، مراد، 1383، افق­های جدید در جغرافیای سیاسی، چاپ اول، انتشارات سمت.

11. رجبی، هادی، 1392، تأثیر شورای اسلامی شهرتهران بر نگرش شهروندان تهرانی نسبت به مشارکت سیاسی ، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال 4، شماره 13.

12. رضوانی، محسن، 1386، تحلیل رفتار انتخاباتی: مطالعه موردی انتخابات ریاست­جمهوری (دوره نهم)، فصل­نامه معرفت، سال شانزدهم، شماره 123.

13. زرقانی، سید هادی و رضوی نژاد، سید مرتضی، 1392، تحلیل نقش متغیر همسایگی در الگوی رای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، فصل­نامه مدرس علوم انسانی، دوره 17، شماره 3.

14. عزتی، مرتضی، 1384، مباحثی در اقتصاد و انتخابات، نشر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

15. عیوضی، محمدرحیم، 1384، انتخابات نهم، ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، سال چهارم، شماره 35.

16. غفاری، مسعود و زرین کاویانی، بهروز، 1390، بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری 84-1376، فصل­نامه بین­المللی ژئوپلیتیک، سال هفتم، شماره اول.

17. کاویانی راد، مراد و ویسی، هادی، 1387، بررسی تأثیر همسایگی بر انتخابات ایران، فصل­نامه ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره سوم.

18. کلانتری، صمد، 1380، تحلیل رفتار انتخاباتی مردم ایران در هفتمین و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 167 و 168.

19. مقصودی، مجتبی، 1385، مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران (برررسی موردی: انتخابات ریاست جمهوری)، فصل­نامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 4.

20. مویر، ریچارد، 1989، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، ترجمه دره میرحیدر، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

21. وزارت کشور، 1372، ستاد انتخابات کشور، نتایج تفصیلی ششمین انتخابات ریاست جمهوری.

22. وزارت کشور، 1373، معاونت سیاسی و اجتماع، دفتر انتخابات، دوره پنجم.

23. وزارت کشور، 1373، معاونت سیاسی و اجتماع، دفتر انتخابات، دوره چهارم.

24. وزارت کشور، 1373، معاونت سیاسی و اجتماع، دفتر انتخابات، دوره دوم.

25. وزارت کشور، معاونت سیاسی، دفتر انتخابات: نتایج شمارش هشتمین دوره انتخابات ریاست­جمهوری دراستان­ها

26. وزارت کشور، معاونت سیاسی: دقتر انتخابات: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران: نتایج هفتمین انتخابات ریاست جمهوری ایران.

27. وزارت کشور، 1373، معاونت سیاسی و اجتماعی، دفتر انتخابات، دوره سوم.

28. وزارت کشور، 1373، معاونت سیاسی و اجتماعی، دفتر انتخابات دوره اول انتخابات ریاست جمهوری.

29. Downs, A., 1957, An Economic Theory of Democracy, New haven, Yale University Press.

30. Erik, C., 2014, Rethinking the dependent variable in voting behavior, Electoral Studies, Volume 25, Issue 6.

31. Horn, M., 1999, GIS and Geography Political, Australia.

32. http://www.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=Home

33. Glassner, M & Fabrer, Ch.,2004, Political Geography, Third Edition, Publisher Wiley.

34. Johnston, R & Pattie, Ch., 2006, Election Geography, ms. No. 770.

35. Quentin, D., 2013., Pillars and electoral behavior, Political Geography, Volume 30, Issue 5.

36. Sieberer , U., 2013, Behavioral consequences of mixed electoral systems: Deviating voting behavior, Electoral Studies, Volume 29, Issue 5.

37. Scully, R., 2012, Social location and electoral behavior, Electoral Studies, Volume 31, Issue 4.