برنامه‌ریزی توسعه یکپارچه روستایی در بخش احمد سر گوراب شهرستان شفت با استفاده از مدل تحلیلیSWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

در کشور ما رسیدن به توسعه یکپارچه سکونتگاه­های روستایی به عنوان راهبرد حفظ سکونتگاه­ها  مطرح شده است، چرا که این نوع از توسعه  در سرو سامان  دادن به استقرار بهینه روستاها و حفظ آنها بهترین روش می­باشد. برای رسیدن به این نوع  از توسعه شناخت فرصت­ها ، قوت­ها، ضعف­ها و تهدیدهای موجود در منطقه می­تواند روش  مؤثرتر و بهتری باشد تا با شناخت آنها و برنامه­ریزی برای استفاده از قابلیت­ها و بر طرف نمودن ضعف­ها بتوان به یک توسعه یکپارچه و پایدار رسید.  
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی  به بررسی قوت­ها، فرصت­ها، ضعف­ها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT در بخش احمد سر گوراب شهرستان شفت پرداخته است. برای جمعی آوری اطلاعات در سطح 48 روستا از دهیاری­ها و شوراهای روستا پرسش­نامه و مصاحبه به عمل آمده است. نتایج این بررسی­ها نشان  می­دهد که این بخش با دارا بودن 48 روستا از نظر محیط طبیعی دارای فرصت­های فراوانی است که می­تواند در توسعه یکپارچه محدوده  مؤثر باشد از جمله توان­های محدوده می­توان به وجود زمینه­های ایجاد فعالیت­های مکمل کشاورزی، توان­های توریستی طبیعی و زیارتی و پتانسیل­های طبیعی بکر را نام برد. از عمده­ترین نقاط ضعف محدوده مورد مطالعه می­توان به عدم وجود امکانات و خدمات در روستاها و عدم برنامه­ریزی در جهت استفاده از فرصت­های موجود که موجب عدم پاسخ­گویی روستاهای این محدوده به نیازهای جمعیتی،  اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها