پژوهشی در فضای گردشگری شهر انزلی با تأکید بر بازاریابی گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، گروه جغرافیا، آستارا، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

با گذشت زمان و پیچیده­تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، نیازهای جدیدی برای او تعریف شده که از جمله می­توان به گذران اوقات فراغت اشاره کرد. شهر به عنوان عالی­ترین زیستگاه انسان دارای پتانسیل­ها و امکانات زیادی است که قادر به پاسخ­گویی به نیازها و خواسته­های شهروندان و بازدیدکنندگانش است، از این رو همواره شهر هم به عنوان مبدأ و هم مقصدگردشگری مطرح بوده است. تحقیق حاضر بر پایه تفکر اثبات گرایی بنا نهاده شده و به مطالعة عینی پدیده­های موجود در شهر یا به عبارتی به توصیف وضع موجود شهر از نگاه گردشگری پرداخته شده است از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است، جامعة آماری تحقیق را گردشگران وارد شده به شهر تشکیل داده که از میان آنان 400 نفر به عنوان جامعة نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. حجم جامعه نمونه نیز بر اساس جدول مورگان به دست آمده است. روش گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و میدانی صورت پذیرفته که با ابزارهای گوناگون از جمله پرسش­نامه به جمع­آوری­داده­ها پرداخته شده و از نرم­افزارهایEXCEL و SPSSاستفاده شده است. با توجه به فرضیه­های تحقیق، نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که روند تغییرات مراکز خدماتی با افزایش جمعیت گردشگر متناسب نیست و هر چند منطقة آزاد به عنوان انگیزه مسافرت در ذهن گردشگران جای دارد اما شرایط موجود منطقه آزاد تجاری نقشی در فعالیت­های گردشگری مسافران ایفا نمی­کند و همچنین عدم توسعه جدی کمی و کیفی مراکز خدمات­رسانی به عنوان چالشی در بازار گردشگری شهر به حساب می­آید. نتیجة عینی اثبات فرضیه­ها از طریق آمار استنباطی و آزمون آنها نیز مؤید همین نکات است.

کلیدواژه‌ها