نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد، گروه جغرافیا، یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

با افزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه در بافت مرکزی شهر به دلیل وجود کاربری­های جاذب سفر و همچنین توان پایین شبکه­های دسترسی مشکلات ترافیکی زیادی را ایجاد می­کند که احداث پارکینگ­های عمومی در مکان­های مناسب می­تواند موجبات حل بسیاری از مشکلات را در بافت مرکزی فراهم سازد.
این پژوهش در پی انتخاب مکان­هایی مناسب جهت احداث پارکینگ با توجه به معیارهای مؤثر برای پاسخ­گویی به حجم ترافیک ساکن می­باشد که در نتیجه از تداخلات ترافیک عبوری و ساکن و مشکلات ترافیکی ناشی از آن کاسته و مشکلات دسترسی به پارکینگ و مکانی جهت پارک خودرو به خوبی حل خواهد شد. در پژوهش حاضر محدوده بافت مرکزی شهر یزد انتخاب شد و معیارهایی همچون کاربری­های جاذب سفر، دسترسی به خیابان­های اصلی، فضای مناسب پارکینگ و بایر یا مخروبه بودن برای مکانیابی پارکینگ در نظر گرفته شده است. با توجه به این که لحاظ کردن تمامی معیارها به روش سنتی مشکل است از سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است و همچنین به دلیل اهمیت متفاوت معیارها در مکانیابی برای وزندهی آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. در نهایت با بهره گیری از روش تلفیق همپوشانی شاخص، معیارها باهم ترکیب شدند و مکان­های پیشنهادی مناسب جهت احداث پارکینگ مشخص شدند. این مکان­ها در مجاورت خیابان­های اصلی و تعدادی هم در مرز محدوده قرار دارند.

کلیدواژه‌ها