نقش بازارهای دوره‌ای محلی در توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاهای استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری‌ جغرافیا و برنامه‌ریزی ‌روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بازارهای دوره­ای محلی، مکانی برای فروش محصولات تولیدی کشاورزان و روستائیان می­باشند. این بازارها نقش مهمی در توسعه روستایی دارند. زیرا هر تغییر و تحول در این بازارها بر روی زندگی به ویژه بهره­وری­های اقتصادی روستائیان و کشاورزان اثر می­گذارد. بر این اساس هدف این تحقیق مطالعه بازارهای دوره­ای محلی و نقش آن در توسعه روستایی است. منطقه مورد مطالعه این تحقیق در 9 شهر دارای بازارهای دوره­ای محلی می­باشد که جامعه آماری آن  شامل 300 فروشنده بوده است که به صورت قراردادی نیمی از جامعه مورد تحقیق مورد پرسش­گری قرارگرفته­اند. شهرهای نمونه بر اساس نمونه گیری طبقه­ای انتخاب شدند. در هر شهر با کمک نمونه ­ گیری تصادفی سیستماتیک، نمونه­ها از میان فروشندگان انتخاب شدند. پایایی تحقیق توسط آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت و روایی آن نیز توسط متخصصان کشاورزی و جغرافیای روستایی سنجش و بررسی شده است.       داده­های کسب شده در پرسش­گری توسط نرم افزار SPSS داده پردازی و تحلیل شدند و از روش­های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، و C.V) و تحلیل عاملی جهت تحلیل داده­ها استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازارهای دوره­ای محلی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر مثبتی بر توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه داشته­اند. زیرا نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بعد اقتصادی سه مؤلفه، در بعد اجتماعی و فرهنگی دو مؤلفه در بازارهای دوره­ای وجود دارند که بر توسعه روستایی اثر گذارند و عامل توسعه  اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی منطقه می­شوند.

کلیدواژه‌ها