نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،تهران، ایران

2 استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

آلودگی هوا از جمله حادترین و بغرنج ترین معظلات تمدن صنعتی است و اثرتهدیدکننده ای بر محیط زیست دارد. ازطرفى فراسنج های اقلیمى سبب تشدید میزان آلاینده ها در جوّ شده و ضریب تأثیر آنها بر انسان و اکوسیستم هاى طبیعى را افزایش مىدهند. در پژوهش حاضر سعی شده است که ارتباط بین عناصر  اقلیمی و آلودگی هوا با مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی شهر تهران طی دوره آماری(2010-2006) مورد سنجش و واکاوی قرار گیرد. به این منظور ارتباط متغیرهای اقلیمی و آلاینده هابا فوت شدگان قلبی با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش توأم  مورد واکاوی قرار گرفته است.
نتایج محاسبات نشان می دهد که بین عناصر اقلیمی دما با ضریب همبستگی 0.47-  رابطه معکوس و فشار با ضریب همبستگی 0.42رابطه مستقیمی با فوت شدگان بیماریهای قلبی در سطح معنی داری 99 درصد دارند. همه آلاینده ها ارتباط معنی داری با فوت شدگان قلبی نشان می دهند، اما بیشترین همبستگی را منوکسید کربن به میزان 0.41 در سطح معنی داری 99 درصد دارد.در صورت وجود آلاینده ها و عناصر اقلیمی به صورت توأمان، تغییر یک واحد  دما برحسب درجه سلسیوس با عث کاهش 17.12واحد، تغییر یک واحد رطوبت نسبی بر حسب درصد با عث کاهش 7.9 واحد، تغییر یک واحد منوکسید کربن بر حسب ppm باعث افزایش 26.2 واحد و تغییر یک واحد ذرات معلق بر حسب میکروگرم بر مترمکعب باعث افزایش 1.4 واحد مرگ ومیرناشی از بیماری های  قلبی در شهر تهران می شود.

کلیدواژه‌ها

1. آصف­زاده، سعید؛ محمدعلیخانی، سلیمه و جوادی، حمیدرضا، 1391، وضعیت اجتماعی- اقتصادی فوت شدگان ناشی از بیماری­های قلبی - عروقی شهرستان قزوین (1388)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال شانزدهم، شماره 4، 4-40.

2. اداره حفاظت ازمحیط زیست شهرستان تهران، آمار آلاینده­های هوای شهر تهران از سال 2006 تا 2010 میلادی.

3. انصافی مقدم، طاهره، 1378، بررسی آلودگی هوای تهران و ارتباط آن با وارونگی دمای جو (اینورژن)، انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع .

4. بیگدلی، آتوسا، 1380، تاثیراقلیموآلودگیهوایتهرانبربیماریسکتهقلبیدردوره پنجساله (1990-1994)، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره پیاپی62، صص 140-126.

4. جنیدی جعفری، احمد؛ ظهور، علیرضا؛ رضایی، روشنک؛ ملک افضلی، شیدا و آزاده، سیف، 1388، برآوردتعدادمرگ­هایقلبیوتنفسیمنتسببهآلودگیهوایشهرتهرانبرحسبذرات(1385) ، فصلنامه طب و تزکیه، شماره 74-75، صص 47-.37

5. جهانبخش، سعید؛ تدینی، معصومه؛ سلمان­پور، رقیه و جهانبخش، الهه، 1388، رابطه درجه حرارت هوا با سکته قلبی در شهرستان اهر، فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال دوم، شماره 5، 37-29.

6. رضائیان، محسن؛ دهداری­نژاد، آرش و طباطبایی، سیدضیا، 1390، الگوهای سنی و جنسی مرگ ناشی از بیماری­های قلبی عروقی در استان کرمان، مجله علمی پژوهشی همای سلامت، شماره 41، 51-45.

7. سازمان بهشت زهرا، آمار تعداد فوت شدگان بیماری­های قلبی شهر تهران از سال 2006 تا 2010 میلادی.

8. سازمان هواشناسی کشور، داده­های روزانه و ماهانه ایستگاه مهرآباد از سال 2006 تا 2010 میلادی.

9. شبانی، شهناز و عزتیان، ویکتوریا، 1390،  رابطهبینبیماری­هاباعناصراقلیمیوآلاینده­هایجوّیدراستاناصفهان، فصلنامه سپهر، دوره بیستم، شماره هشتادم، 56-47.

10. محمدی، حسین، 1385، ارتباط عناصر اقلیمی و آلاینده­های هوای تهران با مرگ و میرهای ناشی از     بیماری­های قلبی(1999-2003)، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 58، صص66-47 .

11. مسجدی، محمد رضا؛ خلیل­زاده، سهیلا؛  خلیل­زاده، زهره و امامی، حبیب، 1385، ارتباطبینآلودگیهواوبیماری­هایقلبی-تنفسیدرتهران، دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت.

 

12. Alan I.B.,  2012, Climate change, humidity,and mortality in the United States, Journal of Environmental Economics and Managemen t63, 19-34.

13. Chih-Ching Chang, Shang-Shyue Tsai , Shu-Chen Ho ,Chun-Yuh Yang., 2005, Air pollution and hospital admissions for cardiovascular disease in Taipei ,Taiwan, Environmental Research 98, 114–119.

14. Fabio L.T. Gonc-alves, Samuel Braun, Pedro L. Silva Dias, Rodolfo Sharovsky., 2007, Influences of  the weather and air pollutants on cardiovascular disease in

15. the metropolitan area of Sa˜o Paulo”., Environmental Research 104,  275–281.

16. Giuliano Polichetti, Stefania Cocco, Alessandra Spinali, Valentina Trimarco, Alfredo Nunziata, 2009, Effects of particulate matter (PM10, PM2.5 and PM1) on the cardiovascular system, Toxicology 261, 1–8.

17. Jennifer K. Vanos, Christopher Hebbern & Sabit Cakmak, 2013, Risk assessment for cardiovascular and respiratory mortality due to air pollution and synoptic meteorology in 10 Canadian cities, Environmental Pollution 185 (2014) 322e332.

18. Klára TörT, Judit Bartholy, Rita Pongrácz, Zsófia Kis, Éva Keller, György Dunay, 2010, Evaluation of meteorological factors on sudden cardiovascular death, Journal of Forensicand Legal Medicine17, 236-242.

19. Mark S.Goldberg, Antonio Gasparrini, Ben Armstrong & Marie-France Valois., 2011, The short-term influence of temperature on daily mortality in the temperate climate of Montreal, Canada, Environmental Research 111,853–860.

20. Yajuan Zhang, Yuming Guo, Guoxing Li, Jian Zhou, Xiaobin Jin, Wuyi Wang & Xiaochuan Pan., 2012, The spatial characteristics of ambient particulate matter and daily mortality in the urban area of Beijing, China, Science of the Total Environment 435–436 (2012) 14–20.

21. Yuming  Guo, Yuping Jia, Xiaochuan Pan, Liqun Liu & H.-Erich Wichmann., 2009, The association between fine particulate air pollution and hospital emergency room visits for cardiovascular diseases in Beijing, China, Science of the Total Environment 407, 4826–4830.