نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

بررسی کارکردی یکی از ابعاد سه گانه مطالعه یک پدیده (علاوه بر ساختار و تاریخ ) به شمار می رود. نگرش به یک پدیده از زاویه کارکردی و تعمق در آنها بر این مضمون باعث
پیدایش مکتب کارکردگرایی در مباحث علمی شد. زمینه پیدایش این مکتب در علوم اجتماعی مغرب زمین به وجود آمد و سپس این تفکر در علوم دیگر ب هویژه در جغرافیا تعمیم
یافت. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی مفهوم کارکردگرایی، سابقه شک لگیری و انواع کارکردها، به تبیین جایگاه این مکتب در جغرافیا بالاخص جغرافیای روستایی بپردازد . یکی
از جنبه های مهم این بررسی آن است که نگرش کارکردی در مطالعات روستایی به ما کمک می کند که ضمن شناخت فعالیت ها و روابط درونی این جوامع، مکانیزم ت أثیرپذیری و
اثرگذاری آ نها را در مقیاس ناحی های و ملی دریافت نماییم.

کلیدواژه‌ها