نگرش ژئوپلتیکی برجهانی شدن سیاستهای جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

در سالهای اخیر پدیده جهانی شدن به موضوع روز ومرسوم محافل علمی وعمومی جهان تبدیل شده. دراین راستا اگر هویت های فضایی خود را در طول تاریخ با دید حرکت از گروه خانواده به هویت قبیله ای –محلی به صورت ملی  ودولت- ملت بررسی کنیم.این سئوال پیش می آید که آیا این روند در قرن بیست ویکم نیز ادامه خواهد داشت؟
جهانی شدن در عرصه های فرهنگ، اقتصاد وسیاست به مفهوم دنیایی به ظاهر بی حد ومرز است که درآن می توان بدون ممنوعیت ومحدودیت از نظر زمان ومکان به فعالیت پرداخت دراین شرایط فضای ژئوپلیتیک امروز با دو رویه به ظاهر متضاد محلی شدن تقویت شده، در مقابل جهانی شدن با هویت فرهنگ غربی که به طور همزمان درحال تکوین است مواجه      می­باشد.

کلیدواژه‌ها