بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حضور مهاجرین افغان در شهر زابل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه ز ابل

چکیده

حضور حداقل 10 هزار نفر از مهاجرین افغان (سال 1382 ) به مدت بیش از یک ربع قرن در شهر زابل، ما را بر آن داشت تا با توجه به اهمیت موضوع (بعد زمانی، جمعیتی و آثار و تبعات فعلی و آتی ) به تحقیق آن پرداخته تا از این راه، بسیاری از مسایل و مشکلات مبتلا به شهر زابل را که ناشی از این پدید ه ی سیاسی اجتماعی بوده، مورد شناسایی قرار داده و جهت حل آن ها راهکارهای لازم ارایه گردد . این تحقیق عمدتاً به صورت مطالعات میدانی و برگرفته از شیو ههای رایج در جغرافیا انجام شده است.

کلیدواژه‌ها