تحلیلی پیرامون اهداف، ضرورت‌ها و فرایند تهیه، و اجرای طرح‌های هادی روستایی با تاکید بر گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

طرح هادی روستایی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بر اساس ضوابط و شرایط تعیین شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح کل استان‌های کشور و از جمله استان گیلان تهیه، تصویب و اجرا می شود.
مهم‌ترین هدف طرح هادی روستایی تجدید حیات روستا به لحاظ ابعاد فیزیکی، ‌اقتصادی و اجتماعی روستاها است و سامان‌دهی و اصلاح بافت موجود، ‌میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف در روستا سه محور اصلی در طرح هادی به‌شمار می‌روند.
طرح هادی روستایی در سه مرحله تهیه، ‌تصویب و اجرا می‌شود که از انتخاب روستاهای واجد شرایط و تصویب آن‌ها در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، ‌برگزاری جلسات کمیته فنی و کار گروه تصویب طرح تا اجرای طرح هادی فرآیند نسبتاً‌ پیچیده‌ای را طی می‌کنند.
ضرورت تهیه، ‌تصویب و اجرای طرح هادی روستایی، ‌بهره‌گیری از نظرات مدیران محلی روستاها، ‌تامین بودجه، ‌دقت در انتخاب روستاهای واجد شرایط، تهیه و اجرای طرح هادی روستایی، ‌تعیین حدود روستاها و توجه به اجرای طرح‌های هادی مصوب در استان گیلان از یافته‌های تحقیق حاضر به‌شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها