بررسی چند روش تلفیق لایه های اطلاعاتی برای تهیه نقشه شدت چهره های فرسایش آبی در مناطق کوهستانی ( مطا لعه موردی:حوزه آبخیز کن و سولقان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

-

کلیدواژه‌ها