نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

خسارات و ضایعات اقتصادی ناشی از سیلا ب ها، به سرعت با توسعه اقتصادی، افزایش جمعیت، تجمع انباشت سرمایه ها و کاربری نادرست اراضی در دشت های سیلابی رودخانه های بزرگ در حال افزایش است.
امروزه با توجه به اثرات مخرب سیلا ب ها بر جوامع بشری، در حالی روش های ساختاری حفاظت در مقابل سیلاب، مانند سیل بندها و دیگر روش های مدیریت و کنترل سیلاب می توانند مؤثر باشند، که ظرفیت طراحی این سازه ها زیاد باشد . اما وقتی که این سازه ها دچار گسیختگی و شکستگی م ی شوند، همواره یک ریسک باقیمانده وجود دارد . در بسیاری از موارد، این چنین سازه هایی ممکن است به دلایل محیطی، نامناسب باشند یا اجرایشان غیرممکن باشد و در نتیجه رو ش های غیرساز ه ای مورد نیاز باشد . بر این اساس هشدار سیلاب برای مدیریت ریسک باقیمانده ضروری است و به عنوان یکی از مؤثرترین روش های غیرسازه ای مدیریت سیلاب در کاهش خطرات و خسارات ناشی از این پدیده می باشد.

کلیدواژه‌ها