نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هویت (تمایز) فردی و اجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی عمل، پیوند خورده است. مسائلی که پاره­ای از بنیادی­ترین ابعاد انسانی را بیان می­کند. فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در تغییر نگرش و شیوه­های زندگی مردم تأثیرگذارند، از این رو در این پژوهش ارزیابی اثرات پنج فضای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 شهرداری تهران از سال 1380 تاکنون بر تغییر سبک زندگی، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهد. فضاهای عمومی، زمینه لازم برای برخورد و تعامل بیشتر شهروندان را فراهم ساخته و با ارائه خدمات به آن­ها می­توانند عاملی جهت تغییر شیوه زندگی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشند. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران 385 پرسش­نامه بین مراجعین این مراکز توزیع گردید. تحلیل و استنتاج با استفاده از آزمون T ­تک نمونه­ای انجام گرفت، نتایج این آزمون نشان داد که فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری زمینه لازم برای تغییر شیوه­ی زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را فراهم نموده­اند. سپس با توجه به روش AHP، پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز از نظر ارائه خدمات و میزان اثرگذاری به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند. در نهایت به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از ماتریس SWOT استفاده گردید، طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها

Banifateme, H., Roostaee, Sh., Alizadeh Aghdam, M. B., & Hossein Nezhad, F. (2012). Examine the relationship between social capital and environmental lifestyle among citizens in Tabriz. Journal of economic sociology and development, 2, 33-56. (In Persian)
Baskha, M., Aqely Kohne Shahri, L., & Masaeli, A. (2010). Index ranking the quality of life in the provinces of the country. social welfare, 37, 95-112. (In Persian)
Engstrom, R. (2015). A definition of cultural space. available at: www. seattle. Gov /arts/ space/cultural_space_definition.asp
Fazeli, M. (2003). Consumption and Lifestyle. Sobh-e Sadegh publication. (In Persian)
Fokoohi, N. (2008). Urban Anthropology. Ney Publication. (In Persian)
G. Lee, Y., & Bhargava, V. (2004). Leisure Time: Do Married and Single Individuals Spend It Differently? Family and Consumer Sciences Research Journal, 32, 174-254.
Giddens, A. (2004). Modernity and individuality, community and personal identity in the modern age. Translated by Naser Movafaghian, Ney Publication. (In Persian)
Harrison, J., & Karon, J. (2003). Strategic Management. Translatted by Behrooz Ghasemi, First Edition, Tehran, Press Heyat. (In Persian)
Karimi Saleh, M.j. (2006). Sports spaces and urban design. The first National Conference on the city and sports, Tehran, 1-5. (In Persian)
Mahdavi Kani, M.s. (2013). The concept of lifestyle. Professional scientific journal Voice of the Islamic Republic of Iran, the eleventh year, 70, 105-120. (In Persian)
 Mahmoudinezhad, H., & Sadeghi, A. (2009). Urban design, environmental psychology to social welfare, Hele Publication. (In Persian)
Meshkini, A., Elyaszadeh, N., & Zabetian, E. (2012). Evaluating the locating Mehr housing project with physical-environmental approach using AHP model hierarchy. Journal of Urban Studies, 2, 50-70. (In Persian)
 Moghadas, A.A., Lahsaeezadeh, A.A, & Ghafarinasab, E. (2008) the impact of information and communication technologies Lifestyle: A Case Study of immigrants and the native tribes of Fars Dehdar. Global Media Journal, 3 (1), 5, 1-18. (In Persian)
Municipalities District 18 website. (2014). www.region18.tehran.ir. (In Persian)
Nastaran, M., & Hooshmandfar, S. (2010). Strategic planning to improve some of the old texture in Urmia. Journal of Geography and Environmental Studies, First Year, 3, 61-72. (In Persian)
National Position Paper Sports Space. (2014). Parks & Leisure Australia. Available At: www.parksleisure.com.au/documents/item/2765
 Navabakhsh, F. (2014). Lifestyle changes in development process of new technology tools. Journal of Iran Social Development, 2, 45-63. (In Persian)
 Niazi, M., & Dalal Khorasani, M. (2012). Social and cultural factors affecting the quality of life of citizens. Cultural Studies and Communications, 27, 200-232. (In Persian)
Parsa, D. (2013). The effect of Western lifestyle on society. Available at: www.einsad.ir/Main.php?pid=articles_form&id=207&start=1&tedad=10. (In Persian)
 Pourahmad, A., Hosseini, A., Orooji, H., & Alizadeh, M. (2013). Sensing priority tourism development strategies in the region of Alamut. Journal of Human Geography researches, 45 (3), 1-17 (In Persian)
Razavizadeh, N. (2006). Effect of the media: the desire to change the style of rural life. Journal of Social Sciences, 31, 111-141. (In Persian)
 Rezvani, M.R., Shakiba, A.R., & Mansourian, H. (2008). Quality of Life in Rural Areas. Journal of Social Welfare, 30-31, 35-59. (In Persian)
Rostami, E., & Ardeshirzade, M. (2013). A look at the theories of lifestyle. Journal of lifestyle Studies, 3, 9-31. (In Persian)
Seyedi, F., & Beiraghi, M.R. (2012). A comparative study of social relationships religious lifestyle and modern lifestyles with an emphasis on Iran. Journal religious, 25, 35-64. (In Persian)
 Shadabad neighborhood website. (2014). www.shadabad.mytehran.ir. (In Persian)
 shahandeh, Kh., Jamshidi, E., Akbari, F., Adili, F., & Esmaeelzadeh, H. (2006). Participatory research of lifestyle of residents in district 17 of Tehran in 2006. Arak University of Medical Sciences (AMUJ), especially in a population-based studies, 9, 36-45. (In Persian)
 Statistical Centre of Iran. (2011). (In Persian)
 Statistical Yearbook of Tehran. (2011). available at: http://www. tehran.ir/portals/0/ flipbook/tehran-statistical-yearbook-2011-2012/index.html (In Persian)
Study on urban development issues district 18, Chapter 10, Conclusions, Conclusions and Recommendations. (2003). Department of Architecture of Tehran, ABAN Consulting Engineers. (In Persian)
 The biennial report on strategic activities-Executive District 18. (2005). (In Persian)
 Tucker, Kenneth E. (1998). Anthony giddens and modern social theory. California: Sage Publication Ltd.
 Wikipedia. (2015). www.wikipedia.org (In Persian)
 Yusefizoshk, R., & Baghizadeh, S. (2014). Nomadic life style livestock in Varamin plain. lifestyle Studies Journal, 7, 101-120. (In Persian)
Ziari, Y.A., & Rezvani, M. (2010). Survey and mapping postal service centers using AHP in GIS Case study: Semnan City. Journal of Environmental Planning, 10, 73-89. (In Persian)