نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.تهران،ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

4 استادیارگروه جغرافیا و آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

چکیده

راهبرد ورود صنایع به نواحی روستایی در حکم راهکاری برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشور های در حال توسعه تلقی می شود. صنایع روستایی به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام فضایی روستا ها محسوب شده که در ایجاد اشتغال ،پیوند تنگاتنگ با بخش کشاورزی و خدمات دارد. دراین بین صنایع دستی به عنوان دومین عامل رشد و توسعه ی تولید ناخالص ملی به عنوان مهمترین منبع رشد و توسعه اقتصاد مناطق روستایی به حساب می آید. چنانچه این صنعت را در کنار گردشگری قرار دهیم جایگاه آن افزایش چشمگیری خواهد یافت.هدف این پژوهش اولویت بندی اثر بخشی صنایع دستی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با استفاده از مدلهای تصمیم گیری غیر جبرانی(لکسیکوگراف) است.محدوده ی مورد مطالعه 11روستا از دهستان عشرستاق شهرستان بهشهر و روش تحقیق بصورت پیمایشی ، توصیفی- تحلیلی است . روش گردآوری اطلاعات نیز بصورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و سئوالات تحقیق از طریق نرم افزار(SPSS) مورد ارزیابی قرار گرفته شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مقایسه حد متوسط گویه های مورد ارزیابی در هر یک از شاخص ها می توان استنباط کردکه کلیه شاخص ها بالاتر از حد متوسط بوده و این تغییرات به لحاظ آماری معنادار برآورد شده و همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از روش لکسیکوگراف(ترتیبی) روستاهای،بخکش، جوربند و متکازین بیشترین تاثیر را از صنایع دستی و خرد برخوردارشده اند.

کلیدواژه‌ها

Aminaghahi, M. (2008). Factors Affecting Performance and Development of Small Industries From the Perspective of Rural Development. Journal, Rural Develop, 11, (4),125-146. (In Persian)

Anubha, S. ( 2007). Crafts as Sustainable Livelihood Option in Rural India &May. (7),187-345.

Colopinto, K. (2011). Mobilize Maine: Asset-based Regional Economic Development. National Association of Development Organizations Research Foundation, September, (22), 39-78.

James, J. (2006). Handicraft, Mass Manufacture and Rural Female Labour: Industrial Work in North-West Ireland, 1890–1914. Department of History, University of Guelph, Guelph, Ontario, (3), 118-159.

Hafeznia, MR. (2010). Introduction to Research Methods in Science. thran.samt. (In persian)

Ilo. (2010). Gender Mainstreaming in Local Economic Development strategies. A guide (Geneva: 2010), Available, (19), 10-35.

Gholamivarshochi, M.I., Mir Mohammad Sadeghi, J., & Dehghani, A.A. (2004). Influential Factors Analysis of Total Factor Productivity of Rural Small Industries Sponsored by Jihad Agriculture Organization of Isfahan province. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 9 (1), 61-71. (In Persian)

Golmohammadi, F. (2010). Development of handicrafts and medium technology to promote sustainable tourism, employment. Journal housing and environmental rural, (131), 73-94. (In Persian)

Mark, R., Warren & et al.,(2001). The Role of Social Capital in Combating Poverty.In Social Capital and Poor Communities, edited by Susan Saegert et al. New York: Sage Foundation, (10), 89-185.

Mahdavi, M. (2005). Introduction to the rural geography of Iran. Tehran. Publication of the sixth edition. (In Persian)

 

McGranahan, D.A., & C.L. Beale. (2002). Understanding Rural Population Loss Rural America, 17 (4), 98-178.

Molahi, M. (2004). Factors Affecting Profit Small Industries in Iran. Journal of Business Research, (31), 203-223. (In Persian)

Nasiri, E. (2008). Rural Industries, Influence on the Process of Economic and Social Development of the Experimental Villages Boomehen City. Journal of Rural Development, 11 (1), 35-58. (In Persian)

Neha Nagori, M.S. (2012). Marketing  of Rural Handicraft Products Through Retail FormatT, February, (4), 1-29.

Nosrati, F., & Eimani, B. (2009). challenges in the development of rural industries. Journalhousing and environmental rural, 29 (129), 86-97. (In Persian)

Portaheri, M. (2010). Multi- criteria Decision-making Methods in Geography.Tehran :samt. (In persian)

Personal villages and parts of villages in Mazandaran province. (2006). Deputy Governor of Mazandaran Interior Ministry Planning Bureau of Statistics and Information.

Rostami, M. (2004). The Study of Women's Employment in This Sector, the Index Mazandaran Province Sari city. Journal of Humanities and Social fourth, 4 (13), 39-65. (In Persian)

Sarvamangala, D. (2012). Challenges and Opportunities for Rural cottage and Handicraft industries in India. Indian Journal of  Research, 1 (9), 8-10.

Samuel P.S., Ho. (1992). Economic development and rural industry in South Korea and Taiwan.University of British Columbia. 22 (10),12-70.

Tavakolinia, j. (2000) .The economic impact on the region's industrial parks in Tehran. Tarbiat Modarres University doctoral dissertation Thran.iran. (In Persian)

Taherkhani, M. (2002). Small Industries Research strategies rural development. Journal Geography Investigation, (17), 151-168. (In Persian)

Thomson, J., (2001). Agricultural Economics and Rural Development: Marriage or Divorce? Presidential Address. Journal of Agricultural Economics, 53 (3),1-10.